Tumorad[®] patent godkänns i Japan

Report this content

Spago Nanomedical AB (publ) har idag fått besked att den japanska patentmyndigheten avser att godkänna bolagets ansökan om produktskydd för Tumorad®.

”Patentet gäller materialet och är därför centralt för Tumorad®-projektet. Japan är dessutom en potentiellt stor marknad för radionuklidterapier, varför patentet är viktigt. Detta visar på höjden i vår innovation och stärker projektets kommersiella förutsättningar”, säger VD Mats Hansen.

Patentet med titeln ”Nanostructures and applications thereof” (ansökningsnummer 2017-501494) är giltigt till 2035.

Godkännandet innebär att Spago Nanomedical har produktskydd för Tumorad® på de största marknaderna för radionuklidterapier. Tumorad® har sedan tidigare patentskydd i flera strategiskt viktiga regioner, inklusive USA och EU.

Tumorad® utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi baserad på Spago Nanomedicals material och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad® har potential att behandla aggressiva och spridda tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier. För närvarande genomförs ett omfattande program för att dokumentera proof of concept inför prekliniska säkerhetsstudier och kliniska prövningar.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 april 2020.

 

 

Prenumerera