Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs 6,5 MSEK genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9, utöver de som tidigare kommunicerats. Det innebär att bolaget tillförs totalt ca 36,7 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en nyttjandegrad om totalt ca 94,0%.

Det har kommit till Spago Nanomedical AB:s kännedom att en depåbank brustit i sitt inrapporteringssystem, vilket resulterat i att ytterligare ca 6,5 MSEK kommer tillföras bolaget.

Det innebär att nyttjandegraden av teckningsoptionerna av serie TO9 är högre än vad som tidigare kommunicerats och som en konsekvens uppgår till ca 94,0%. Spago Nanomedical tillförs därmed totalt ca 36,7 MSEK genom inlösen av utestående teckningsoptioner.

”Det är naturligtvis beklagligt att det tidigare inrapporterade utfallet från depåbanken i fråga var felaktig. Samtidigt gläds vi över det väldigt starka utfallet, vilket visar på ett stort förtroende för bolaget och våra projekt.” säger Mats Hansen, VD Spago Nanomedical.

Totalt tecknades 4 313 195 aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9. Det totala antalet utestående aktier i Spago Nanomedical ökar därmed till 21 029 678 och aktiekapitalet ökar till 21 029 678 kronor.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, på 046-81188 eller mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 mars 2019.Taggar:

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.