Delårsrapport januari - september 2019 för Sparbanken Rekarne AB

Report this content

– Vi ser att vår affär fortsätter utvecklas positivt. I företagsaffären är vi framgångsrika och fortsätter vinna affärer, vilket vi är stolta över. Vårt varumärke är starkt och våra kunder hjälper oss genom att rekommendera oss för sina vänner. Ser vi till vårt resultat är vi nöjda och ser med tillförsikt fram emot Q4, säger VD Mats Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3, juli - september 2019:

 • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för andra kvartalet uppgick till 31,6 mkr (37,8 mkr). Intäkterna är lägre jämfört med föregående kvartal främst på grund av att föregående kvartal innehöll utdelningar från intressebolag. Kostnaderna är högre främst på grund av två större nedskrivningar av immateriella tillgångar som ligger i Q3.
 • Räntenettot fortsätter att öka i positiv riktning till följd av den goda volymtillväxten samt en bibehållen räntemarginal. Räntenettot uppgick till 51,1 mkr (50,3 mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 31,9 mkr( 31,8 mkr) för Q3. Att vi bibehåller nettot trots minskade hypoteksvolymer beror delvis på att resolutionsavgiften sänktes första juli.
 • Rörelsekostnaderna landar på 63,3mkr (58,3 mkr) under Q3 2019 kostnadsökningen beror på en nedskrivning av immateriella tillgångar på 9,7 mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick till +0,3 mkr (-2,7 mkr) under Q3. Den positiva förändringen beror på minskade reserveringar under Q3.
 • Bankens totala affärsvolym uppgick per 30 juni 2019 till 43 959 mkr i jämförelse med 31 december 2018 som var, 41 497 mkr. Det är en ökning med 5,9 %.
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,7 % (17,7 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 289 % (328 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2, april-juni 2019)

Viktiga händelser, juli - september 2019:

 • Bankens utlåningstillväxt är fortsatt god där företagsutlåning fortsätter att driva tillväxten.
 • En femte emission av seniora obligationer om 500 mkr beslutades för utförande i början av oktober och har ingen påverkan på bokslutet Q3. Det fanns ett stort intresse från marknaden då emissionen blev övertecknad.
 • Styrelsens seminarium hölls och strategin 2025 lades fast.
 • Banken påbörjar ett samarbeta med Rebel & Bird för att hitta metoder att digitalt skapa nära relationer till bankens kunder. Pilotprojektet riktar sig mot små företagare.
 • Banken sålde en tredjedel av sina aktier i Portfolio till Bergslagens Sparbank. Sparbanken Rekarne AB, Sparbanken Västra Mälardalen och Bergslagens Sparbank AB äger från augusti varsin tredjedel. Försäljningen resulterade i en reavinst på 8,7 mkr.
 • Låna mera Brf införs, en digital metod för kunden att själv utöka sitt lån.


För mer information:

Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
mats.bengtsson@sparbankenrekarne.se

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se

Joakim Johansson
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 15
joakim.johansson@sparbankenrekarne.se

Taggar: