Delårsrapport juli-september 2021 för Sparbanken Rekarne AB

Report this content


VD Annika Helg:

- Jag är oerhört stolt över att detta kvartal redovisa vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Vi fortsätter utveckla vårt resultat och redovisar ett resultat efter kreditförluster på 168 mkr på nio månader, vilket är 64 mkr bättre än 2020. Vi fortsätter att växa vår affär och stärker även bankens kapitalbas.

Ekonomiskt sammandrag, kvartal tre, juli-september 2021:

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 2, april-juni 2021)

 • Rörelseresultatet efter kreditförluster för bankens tredje kvartal 2021 slutade på 70,4 mkr (42,5 mkr). Det högre rörelseresultatet beror på högre intäkter i form av fastighetsförsäljning och en positiv värdeförändring i bankens placeringsportfölj. Kvartalet har även lägre personalkostnader i form av semesterlöneskuldens effekt samt att föregående kvartal hade personalkostnader av engångskaraktär.
   
 • Räntenettot för det tredje kvartalet 2021 uppgår till 51,4 mkr (51,6 mkr). Minskningen förklaras av lägre räntemarginaler i takt med att Stibor sjunker, i kombination med en lägre utlåningsvolym under större delar av kvartalet, som sedan ökat.
   
 • Provisionsnettot för kvartal tre landar på 35,9 mkr (36,1 mkr). Trots minskningen är provisionsnettot fortsatt starkt.
   
 • Rörelsekostnaderna landar på 53,5 mkr under det tredje kvartalet och är lägre i jämförelse med föregående kvartal (60,6 mkr) vilket beror på semesterlöneskuldens effekt samt att föregående kvartal hade högre personalkostnader av engångskaraktär.
   
 • Bankens kreditförluster inklusive kreditreserveringar minskade med 0,8 mkr (1,2 mkr) under tredje kvartalet 2021 vilket beror på att konjunkturen återhämtat sig markant samt att makroutsikterna fortsatt ser bättre ut.
   
 • Bankens totala affärsvolym uppgår per den 30 september 2021 till 49 145 mkr (48 453 mkr). Bankens inlåning har under tredje kvartalet ökat med 1,9 %. Ökningen bedöms främst bero på ett fåtal större insättningar från företag. Bankens förmedlade fond- och försäkringsvolymer har fortsatt att öka till följd av den fortsatta tillväxten på marknaden vilket förklarar bankens stigande affärsvolym.
   
 • Total kapitalrelation uppgick till 23,2 % (21,3 %).
   
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 310 % (340 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

Viktiga händelser, juli-september 2021:

 • Som ett led i målsättningen att fokusera på sin kärnverksamhet har banken under kvartalet sålt reklambyrån Sinnebild i Eskilstuna AB som varit ett helägt dotterbolag.

 • Banken har även under tredje kvartalet sålt fastigheten Vipan 18 & 19 för att ytterligare renodla bankens verksamhet.
   
 • Det tredje kvartalet har varit betydligt mer turbulent än föregående kvartal. Trots att själva pandemin har släppt stora delar av sitt grepp om världsekonomin, restriktioner har tagits bort eller lättats på i flertalet länder har ändå kvartalet präglats av osäkerhet och volatilitet på de finansiella marknaderna.
   
 • Den starka tillväxten under början på året har bromsats in något samtidigt som vi har sett en stigande inflation, fortsatt globala problem i leveranskedjorna med bland annat höga fraktpriser som följd, samt direkt brist på nyckelkomponenter.
 • En stigande inflation och normalisering av ekonomin har också fått till följd att USA:s centralbank Federal Reserve i sin kommunikation har indikerat att de är redo att börja trappa ned sina stimulanser i form av stödköp av räntepapper samt att tidpunkten för den första räntehöjningen kommer allt närmare.

För mer information:

Annika Helg
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
annika.helg@sparbankenrekarne.se

 
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 klockan 09:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar