Delårsrapport januari-juni 2020 för Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Sparbanken Sjuhärad står väl rustad i det känsliga ekonomiska läget som uppstått som en följd av coronapandemin. Bankens resultat för det första halvåret påverkades negativt men bankens finansiella ställning är stark.

Det första halvåret har varit märkligt på många sätt. Efter en stark start på året slog plötsligen coronapandemin till, vilket ledde till extraordinära åtgärder för att, i första hand, begränsa och tidsmässigt förskjuta smittspridningen. Det bidrog till vad som närmast kan liknas vid ett totalt stillestånd i många länder, vilket bland annat medförde att efterfrågan på mängder av varor och tjänster rasade. Inledningsvis, främst under februari och mars, ledde det i sin tur till kraftiga värdenedgångar på de finansiella marknaderna. Under andra kvartalet har de finansiella marknaderna återhämtat stora delar av nedgångarna. De flesta länder som genomfört stora nedstängningar har successivt börjat öppna upp och för att på så sätt starta om ekonomin. På vissa håll har det bidragit till att smittspridningen fått förnyad fart. Osäkerheten framöver är därmed fortsatt stor.

I Sparbanken Sjuhärad startades tidigt aktiviteter för att kunna upprätthålla verksamheten och servicen till kunderna på bästa möjliga sätt. Banken har också kunnat bedriva verksamheten på ett normalt sätt, alla kontor har varit öppna som vanligt och bemanningen inom t.ex. Telefonbanken har förstärkts. Banken försöker också bidra till att minska risken för smittspridningen t.ex. genom att planerade kundmöten i så stor utsträckning som möjligt sker på andra sätt än genom fysiska möten.

Smittorisken som sådan är naturligtvis en oroande faktor men även de negativa effekterna för ekonomin med ökande arbetslöshet, lägre produktion och minskad konsumtion. Frågor från privatkunder berör främst oron för värdepappersinnehav och möjligheterna till amorteringsbefrielse på lån om man riskerar att förlora sitt arbete. Frågor från företagssidan berör främst möjligheter till att säkerställa likviditetsberedskap.

Resultatutvecklingen under de båda första kvartalen har varit tudelad, med ett svagt första kvartal följt av ett mycket starkt andra kvartal. Den negativa utvecklingen i den globala ekonomin under det första kvartalet passerade naturligtvis inte obemärkt. Två faktorer påverkade då bankens resultat kraftigt negativt. Dels påverkades resultatet av den stora nedgången på obligationsmarknaden. Dels påverkade de försämrade konjunkturutsikterna de scenarion som ingår i de modeller banken använder för att beräkna reserveringsbehovet för framtida kreditförluster. Under andra kvartalet bidrog bland annat obligationsmarknadens uppgång till att en stor del av första kvartalets nedgång återhämtades. Totalt sett minskade rörelseresultatet med 19 procent till 145 mkr och räntabiliteten på eget kapital minskade från 11,6 procent till 8,6 procent. Kreditförlustnivån ökade från 0,02 procent till 0,14 procent.

Den underliggande intjäningen fortsatte att vara mycket god, bland annat i kraft av ett högre räntenetto. Bortsett från värdeförändringar på obligationsinnehav och kreditförluster, var första halvåret det bästa halvårsresultatet i bankens historia.

Banken har under en följd av år byggt upp en betydande likviditet och även förstärkt kapitalsituationen påtagligt. Syftet har bland annat varit att bygga upp en likviditetsreserv och en kapitalbas för att kunna möta ett allvarligt bakslag i ekonomin. Vid kvartalets utgång uppgick likvida medel till 6 666 mkr, vilket var 1 814 mkr högre än vid årsskiftet. Total kapitalrelation ökade till 22,4 procent. Det kan jämföras med det lagstadgade kravet som för bankens del uppgick till 12,4 procent, vilket innebär att banken har ett kapitalöverskott på 1,2 miljard kronor.

För ytterligare information kontakta:

Petter Hedihn, VD (tel. 073-826 68 25) eller Jens Magnusson, Ekonomi- och Finanschef (tel. 070-305 66 32)

Sparbanken Sjuhärad AB (publ) offentliggör denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli kl. 15.00.