Delårsrapport januari-mars 2019 för Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Report this content
  • Rekordkvartal för Sparbanken Sjuhärad
  • Högre intäkter och lägre kostnader
  • Ökade volymer

Rekordkvartal

Rörelseresultatet uppgick till 91 mkr jämfört med 67 mkr för samma period föregående år. Resultatet för första kvartalet är därmed det bästa genom tiderna.

Räntenettot ökade med 28 procent till 96 mkr. Räntenettot påverkades positivt av framför allt högre utlåningsvolymer.

Provisionsnettot minskade med 8 procent och uppgick till 56 mkr till följd av lägre utlåningsprovisioner.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,8 procent jämfört med 9,3 procent föregående år.

Bankens kapitalbas ökade till 2 290 mkr jämfört med 2 286 mkr vid årsskiftet. Kapitalbasen består i sin helhet av så kallat kärnprimärkapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,32 procent vilket är väl över minimikravet.

Likviditeten uppgick till 4 321 mkr jämfört med 4 797 mkr föregående år och var därmed fortsatt mycket god.

Högre intäkter och lägre kostnader

Kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare och K/I-talet uppgick till 41 procent jämfört med 49 procent under samma period föregående år. Intäkterna ökade med 21 mkr samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 1 mkr.

Kreditförlustnivån som var på en fortsatt mycket låg nivå uppgick till 0,03 procent jämfört med 0,05 procent för samma period föregående år.

Ökade volymer

Affärsvolymen, dvs. in- och utlåning samt förmedlade volymer till framför allt Swedbank Robur, Swedbank Försäkring samt Swedbank Hypotek ökade till 62 515 mkr jämfört med 60 988 mkr föregående år.

Utlåningen till allmänheten ökade med 771 mkr till 19 081 mkr medan inlåning från allmänheten minskade med 293 mkr till 16 898 mkr.

Borås den 23 april 2019

Sparbanken Sjuhärad AB

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32