Sparbanken Sjuhärad AB (publ) - Delårsbokslut januari-mars 2020

Report this content

Sparbanken Sjuhärad står väl rustad i det osäkra ekonomiska läget som uppstått som en följd av coronapandemin. Det första kvartalets resultat påverkades negativt men bankens finansiella ställning är stark.

Det första kvartalet har varit omvälvande på många sätt. Efter en stark start på året har successivt verkningarna av coronapandemin blivit allt tydligare. Massiva åtgärder har vidtagits över hela världen för att begränsa och tidsmässigt förskjuta smittspridningen. Det har bidragit till vad som närmast kan liknas vid ett totalt stillestånd i många länder. De ekonomiska effekterna har redan varit stora genom att efterfrågan på mängder av varor och tjänster rasat, arbetslöshet har ökat snabbt samt kraftiga värdenedgångar på de finansiella marknaderna.

I Sparbanken Sjuhärad startades tidigt aktiviteter för att kunna upprätthålla verksamheten och servicen till kunderna på bästa möjliga sätt. Banken har så här långt också kunnat bedriva verksamheten på normalt sätt, alla kontor har varit öppna som vanligt och bemanningen inom t.ex. Telefonbanken har förstärkts. Banken försöker också bidra till att minska risken för smittspridningen t.ex. genom att planerade kundmöten i så stor utsträckning som möjligt sker på andra sätt än genom fysiska möten.

Smittorisken som sådan är naturligtvis en oroande faktor men även utsikterna för ekonomin, inte minst med vilken hastighet läget försämrats. Frågor från privatkunder berör främst oron för värdepappersinnehav och möjligheterna till amorteringsbefrielse på lån om man riskerar att förlora sitt arbete. Frågor från företagssidan berör främst möjligheter till att säkerställa likviditetsberedskap.

För bankens del passerade naturligtvis inte den negativa utvecklingen under kvartalet obemärkt. Två faktorer påverkade bankens resultat kraftigt negativt. Dels påverkades resultatet av den stora nedgången på obligationsmarknaden. Dels påverkade de försämrade konjunkturutsikterna de scenarion som ingår i de matematiska modellerna banken använder för att beräkna reserveringsbehovet för framtida kreditförluster. Rörelseresultatet minskade med 58 procent till 39 mkr och räntabiliteten på eget kapital minskade från 11,8 procent till 4,6 procent. Kreditförlustnivån ökade från 0,03 procent till 0,19 procent.

Den underliggande intjäningen fortsatte trots allt att vara mycket god bl.a. i kraft av ett högre räntenetto. Bortsett från värdeförändringar på obligationsinnehav och kreditförluster, var första kvartalet det bästa kvartalsresultatet i bankens historia.

Banken har under en följd av år byggt upp en betydande likviditet och även förstärkt kapitalsituationen påtagligt. Syftet har bl.a. varit att bygga upp en likviditetsreserv och en kapitalbas för att kunna möta ett allvarligt bakslag i ekonomin, likt det som nu riskerar att ske. Vid kvartalets utgång uppgick likvida medel till 5 734 mkr, vilket var 883 mkr högre än vid årsskiftet. Total kapitalrelation ökade till 21,6 procent. Det kan jämföras med det lagstadgade kravet som för bankens del uppgick till 12,5 procent, vilket innebär att banken har ett kapitalöverskott på drygt 1 miljard kronor.

För ytterligare information kontakta:
Petter Hedihn, VD (tel. 070-827 68 25) eller Jens Magnusson, Ekonomi- och Finanschef (tel. 070-305 66 32)