Välkommen till Sparbanken Sjuhärads årsstämma den 19 mars 2019

Aktieägarna i Sparbanken Sjuhärad AB (publ) kallas till årsstämma. Stämman äger rum i bankens styrelserum med ingång Åsbogatan 8 i Borås tisdagen den 19 mars 2019 kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sitt deltagande hos Sparbanken Sjuhärad AB senast den 12 mars 2019 före kl. 12.00.

Anmälan kan ske

 • med brev under adress Sparbanken Sjuhärad AB, att: Anders Filipsson Clareving,
  Box 1730, 501 17 Borås, eller
 • per telefon 033-16 67 86, eller
 • per mail till anders.filipsson@sparbankensjuharad.se

I anmälan ska uppges namn och organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om behörig företrädare.

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Sparbanken Sjuhärad AB under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 12 mars 2019.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Val av protokollförare vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av justeringspersoner.
 7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Anförande av verkställande direktören.
 10. Beslut avseende
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
 12. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av styrelsens ordförande.
 16. Val av revisorer och suppleanter.
 17. Beslut om valberedningen
 18. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
 19. Övriga ärenden.
 20. Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen har bestått av ordförande Per-Olof Hygren, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Eva de Falck, utsedd av Swedbank AB (publ) och Paul Frankenius, styrelsens ordförande.

Handlingar inför årsstämman

Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats sparbankensjuharad.se samt på bankens huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås. Kallelsen kommer att skickas till bankens aktieägare.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, valberedningens förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bankens webbplats sparbankensjuharad.se samt på bankens huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås från den 27 februari 2019. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

Upplysningar på årsstämman

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Borås den 19 februari 2019

Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera

Dokument & länkar