Välkommen till Swedbank Sjuhärads extra bolagsstämma den 9 november 2017

Aktieägarna i Swedbank Sjuhärad AB (publ) kallas till extra bolagsstämma. Stämman äger rum i bankens styrelserum med ingång Åsbogatan 8 i Borås torsdagen den 9 november 2017 kl.13.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sitt deltagande hos Swedbank Sjuhärad AB senast den 2 november 2017 före kl. 12.00.

Anmälan kan ske

 • med brev under adress Swedbank Sjuhärad AB, att: Anders Filipsson Clareving, Box 1730, 501 17 Borås, eller

 • per telefon 033-16 67 86, eller

 • per mail till anders.filipsson@swedbanksjuharad.se

I anmälan ska uppges namn och organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om behörig företrädare.

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Swedbank Sjuhärad AB under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 2 november 2017.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande på stämman.

 3. Val av protokollförare vid stämman.

 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Val av justeringsmän.

 7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

 8. Beslut om ändring av Bolagsordningen.

 9. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

 10. Övriga ärenden.

 11. Stämmans avslutande.

Handlingar inför den extra bolagsstämman

Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats swedbanksjuharad.se samt på bankens huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås. Kallelsen har skickats till bankens aktieägare.

Förslag till Bolagsordning finns tillgänglig på bankens webbplats swedbanksjuharad.se samt på bankens huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås från den 11 oktober 2017. Förslag till Bolagsordningen har också skickats till bankens aktieägare.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Vid den extra bolagsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till den extra bolagsstämman.

Borås den 11 oktober 2017

Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera

Dokument & länkar