Bokslutskommuniké 2020 Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg publicerar bokslutskommuniké avseende 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till 176,1 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 48 procent
  • Soliditet 23,4 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation 23,5 procent
  • Utlåningen ökade med 0,9%
  • Inlåningen ökade med 12,3%
  • Affärsvolymen ökade med 6,9%

Den pågående pandemin har fått effekter i ekonomin och i banken men långt ifrån så mycket som man kanske skulle kunnat befara initialt. Under årets sista kvartal så fortsatte den starka trend vi sett under året med högre hushållsinlåning. Samtidigt är investeringsviljan splittrad där vi ser försiktiga företag men hushåll som fortsatt visar ganska god aptit på att leta efter nytt privat boende. Men vi ser bra tendenser på att investeringsviljan bland våra företag i vårt område börjar ta fart. Vi ser fortsatt bra tillväxt på bostadslån och antalet fastighetsaffärer har kontinuerligt stigit sedan krisens initiala månader februari och mars.

Vårt uppdrag är att finnas till för våra kunder när man behöver en bank som partner i de affärer som kan vara livsavgörande men också i tider av kris. Vi har hjälpt många av våra kunder med allt från rådgivning till lån och amorteringslättnader. Vi finns här fortsatt för våra kunder.

Våra medarbetare har haft en utmaning med att säkerställa vår miljö för våra kunder men också för sig själva. Här vill jag påstå att vi varit mycket proaktiva och sett till att vår fysiska miljö erbjuder trygghet för kunder och oss själva.

Vår soliditet är fortsatt mycket stark på 23,4 procent per sista december. Sammantaget har bankens affärsvolym ökat med 6,9 procent. Inlåningen från allmänheten ökade med hela 12,3 procent, vilket är en rekordtakt. Utlåningen till allmänheten har ökat med 0,9 procent.

Sparbanken Skaraborg som är en sparbank i aktiebolagsform skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur delar ut bidrag. Vår stiftelses insats behövs än mer i dessa tider och riskerar att minska med utebliven utdelning. Finansinspektionen har under december månad meddelat att svenska banker återigen kan besluta om utdelning under vissa förutsättningar och då med begränsning att utdelningen inte får överstiga 25% av de ackumulerade vinsterna för 2019 och 2020. Med beaktande av detta och bankens finansiella styrka med en kapitalrelation på 23,5 procent lämnar bankens styrelse förslag om att dela ut 35 mkr till aktieägarna vid stämman 2021.

Stort tack till alla er kunder som vi fått hjälpa under året som gått. Hos oss sparbanker runtom i Sverige har ni kunder kvitterat med att ge oss högsta betyget bland alla banker i årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Det är vi stolta över. Stort tack till er och låt oss finnas där framåt för att hjälpa er med er finansiella situation när ni helst behöver det.

Skara 12 februari 2021

För mer information:

Patrik Meijer, VD

0511-28 180

Mirjam Stolpe Karlsson, CFO/Adm chef

0511-28 160

Denna information är sådan information som Sparbanken Skaraborg AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl.08:00.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218

Prenumerera