Delårsrapport januari-juni 2020 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg AB publicerar delårsrapport avseende andra kvartalet 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till 60,5 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 49 procent
  • Soliditet 22,1 procent
  • Kärnprimärkapital 24,1 procent
  • Utlåningen ökade med 3,3%
  • Inlåningen ökade med 6,3 %
  • Affärsvolymen ökade med 2,0%

Likt slutet på första kvartalet så började det andra kvartalet med stora påfrestningar på den globala ekonomin. Effekterna av Covid-19 pandemin var svåra att bedöma då olika ekonomier reagerade på väldigt olika sätt. April månad visade på en mycket stark återhämtning på världens börser efter att regeringar och centralbanker världen över sjösatt räddningsprogram i olika former. I Sparbanken Skaraborg genomförde vi en rad åtgärder för att säkra en trygg hantering av de kunder som önskade kontakt eller hade hamnat i en svårhanterlig situation pg a pandemin. Tryggheten för vår personal i denna situation var något som vi prioriterade högt och vi genomförde en rad åtgärder för att säkerställa ett tryggt möte med våra kunder. När vi nu blickar tillbaka på Q2 2020 så ser vi att effekterna ur ett ekonomiskt perspektiv blev mindre än vad man kunnat befara. Vi är en stark och solid bank som har goda möjligheter att hjälpa till när vi på detta sätt ser ekonomin kastas in i osäkerhet. Vi är stolta över att vi hanterat denna situation klokt och hjälpt våra kunder. Vår soliditet är fortsatt mycket stark på 22,1 procent per sista juni. Sammantaget ökade bankens affärsvolym med 2 procent under kvartalet och vi ser tillväxt både på inlåning och utlåning. Inlåningen från allmänheten har sedan årsskiftet ökat med 6,3 procent. Utlåningen till allmänheten har ökat med 3,3 procent. Räntenettot ökade med 12,3 procent (11,5 mkr) till 105,2 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 60,5 mkr.

Nu ser vi fortsatt till att finnas här för våra kunder när den utmanande tiden fortsätter, om än i en något mildare form i och med att ekonomier runt om öppnar upp i lite större omfattning. Att möta våra kunder och hitta lösningar för deras ekonomi är vår prioritet!

Skara 21 augusti 2020

För mer information:

Patrik Meijer, VD

0511-28 180

Mirjam Stolpe Karlsson, CFO/Adm chef

0511-28 160

Denna information är sådan information som Sparbanken Skaraborg AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl.08:00.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218

Prenumerera