Delårsrapport januari-mars 2021 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg AB publicerar delårsrapport avseende första kvartalet 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till 114,2 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 27 procent
  • Soliditet 24,2 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation 21,7 procent
  • Utlåningen ökade med 2,7%
  • Inlåningen ökade med 1,0%
  • Affärsvolymen ökade med 3,2%

Inledningen på 2021 präglades av prognoser som pekar på en relativt kraftfull återhämtning globalt och så även i Sverige. Även en större oro kring potentiell inflationsuppgång tog ett starkare grepp runt världens finansmarknader där brist på råvaror är en av de starkaste drivkrafterna men även den demografiska utvecklingen i världen. Börser utvecklades väl världen över och den svenska börsen var en klart lysande stjärna i detta sammanhang. Investeringsviljan har återvänt bland våra kunder till viss del men vissa sektorer är fortsatt starkt påverkade av den pågående pandemin.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur delar ut bidrag. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde. Viktigt arbete och inte minst i denna situation där man påverkats starkt av uteblivna biljettintäkter och andra inkomster som krävs för att hålla föreningarna livskraftiga. Vår stiftelses insats behövs än mer i dessa tider. Finansinspektionen har under december månad meddelat att svenska banker återigen kan besluta om utdelning under vissa förutsättningar. Med beaktande av detta och bankens finansiella styrka med en kapitalrelation på 21,7 procent beslutade bankens stämma i april att dela ut 35 mkr till bankens aktieägare, Sparbanksstiftelsen Skaraborg.  

Vi har också hjälpt många av våra kunder med allt från rådgivning till lån och amorteringslättnader. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. I banken har vi fortsatt att enträget jobba efter en så säker fysisk miljö som är möjlig i denna pandemitid. Det fysiska mötet med kund har också kompletterats med digitala möten, något som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt även när vi kliver ur pandemisituationen i världen.

Banken har i inledningen av 2021 beslutat sig för att förvärva en del i försäkringsförmedlingsbolaget Portfolio Försäkra AB. Med förvärvet skapar banken ytterligare möjligheter att hjälpa våra kunder i försäkringshänseendet, främst inom liv- och pensionslösningar. Portfolio är därmed delägda av Sparbanken Skaraborg, Sparbanken Rekarne, Sala Sparbank, Bergslagens Sparbank och Sparbanken Västra Mälardalen. 

Vår soliditet är fortsatt mycket stark på 24,2 procent per sista mars. Sammantaget har bankens affärsvolym ökat med 3,2 procent under kvartalet. Inlåningen från allmänheten ökade med 1,0 procent. Utlåningen till allmänheten har ökat med 2,7 procent.

Stort tack till alla er kunder som vi fått hjälpa under året som gått. Hos oss sparbanker runtom i Sverige har ni kunder kvitterat med att ge oss högsta betyget bland alla banker i årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Det är vi stolta över. Stort tack till er och låt oss finnas där framåt för att hjälpa er med er finansiella situation när ni helst behöver det.

Skara 22 april 2021

Patrik Meijer

Verkställande direktör

För mer information:

Patrik Meijer, VD

0511-28 180

Mirjam Stolpe Karlsson, CFO/Adm chef

0511-28 160

Denna information är sådan information som Sparbanken Skaraborg AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl.16:00.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218