Delårsrapport januari-september 2019 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg AB (publ) publicerar delårsrapport avseende tredje kvartalet 2019

  • Rörelseresultatet uppgick till 224 mkr

  • K/I talet uppgick till 34 procent

  • Soliditet 24,4 procent

  • Kärnprimärkapital 22,3 procent

  • Utlåningen ökade med 5,9%

  • Inlåningen ökade med 3,6%

  • Affärsvolymen ökad med 7,8%

Tredje kvartalet 2019 var en större utmaning än tidigare under året för globala ekonomier då fortsatt handelsoro kopplat till geopolitisk oro tyngde börser och hämmade konsumtion samt investeringar på många håll. Utvecklingen mot en alltmer protektionistisk hållning från amerikanskt håll har varit uppenbar under en längre tid och det kom fler konjunktursignaler om avmattning under kvartalet. Förväntningarna på stimulans från världens centralbanker stärktes ordentligt under kvartalet med kvantitativa lättnader från både ECB och FED, den senare som dessutom sänkte sin styrränta. Det har bidragit starkt till fallande långa räntor och stigande börskurser. Åsikterna går nu isär om vi kommer se en fortsatt fallande konjunkturutveckling eller om vi nu ser åtgärder som är tillräckliga för att få till en mjuklandning. Vi ser fortsatt en mycket god tillväxttrend för Sparbanken Skaraborg där volymtillväxt fortsätter i samtliga av våra segment. Sammantaget ökade bankens affärsvolym med 8 procent under årets nio första månader. Räntenettot ökade med 12,3 procent till 141,3 mkr.

Vi ser också en mycket stor vinst i vårt personliga kundmöte, som vi Sparbanker står för. En lokal bank med lokal förankring gynnas fortsatt mycket tydligt i denna miljö och vi ser tydliga tecken på att vår konkurrentbild på det lokala planet förändras. Vi fortsätter att kombinera det personliga mötet med satsningar på digitala lösningar och kanaler som underlättar för våra kunder.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218

Prenumerera