Delårsrapport januari-september 2020 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg AB publicerar delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till 124,4 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 47 procent
  • Soliditet 22,9 procent
  • Kärnprimärkapital 23,6 procent
  • Utlåningen ökade med 1,9%
  • Inlåningen ökade med 10,0%
  • Affärsvolymen ökade med 5,2%

Under kvartalet som gick sparade hushållen i högre utsträckning än vanligt. Samma sak gällde företagen. De totala insättningarna nådde rekordnivåer i tredje kvartalet inom Sparbanken Skaraborg. Den pandemi som vi kastades in i har i mångt och mycket inneburit att man är mer försiktig med sina tillgångar. Investeringsviljan är splittrad där vi ser försiktiga företag men hushåll som fortsatt visar ganska god aptit på att leta efter nytt privat boende. Vi ser fortsatt bra tillväxt på bostadslån och antalet fastighetsaffärer har kontinuerligt stigit sedan krisens initiala månader februari och mars. Det faller sig naturligt att påverkas positivt av en aktiemarknad som återhämtat sig, i vissa fall till högre värderade nivåer än innan vi klev in i krisen. 

Vårt uppdrag är att finnas till för våra kunder när man behöver en bank som partner i de affärer som kan vara livsavgörande men också i tider av kris. Vi har hjälpt många av våra kunder med allt från rådgivning till lån och amorteringslättnader. Vi finns här fortsatt för våra kunder.

Tryggheten för vår personal i denna situation är fortsatt något som vi prioriterar högt och vi genomförde en rad åtgärder för att säkerställa ett tryggt möte med våra kunder. Krisen är inte över vad avser pandemin och vi fortsätter att sträva efter en trygg miljö där våra kunder kan känna sig komfortabla när vi möts i våra lokaler.

Vår soliditet är fortsatt mycket stark på 22,9 procent per sista september. Sammantaget har bankens affärsvolym ökat med 5,2 procent. och vi ser tillväxt både på inlåning och utlåning. Inlåningen från allmänheten ökade med hela 10 procent. Utlåningen till allmänheten har ökat med 1,9 procent. Räntenettot ökade till 157,9 mkr (141,3) och rörelseresultatet blev 124,4 mkr.

Vi vill passa på att tacka er kunder för att ni givit oss sparbanker det högsta betyget bland alla banker i årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Det är mycket glädjande att få ett kvitto på att ni värderar er relation med oss högt!

Skara 23 oktober 2020

För mer information:

Patrik Meijer, VD

0511-28 180

Mirjam Stolpe Karlsson, CFO/Adm chef

0511-28 160

Denna information är sådan information som Sparbanken Skaraborg AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl.08:00.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218