Delårsrapport januari-september 2021 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg AB publicerar delårsrapport avseende tredje kvartalet 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till 226,7 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 38 procent
  • Soliditet 24,4 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation 23,5 procent
  • Utlåningen ökade med 6,1 procent
  • Inlåningen ökade med 7,9 procent
  • Affärsvolymen ökade med 7,4 procent

Under årets tredje kvartal såg vi en fortsatt succesiv återhämtning av den lokala ekonomin. De restriktioner som låg fast lättades betydligt under slutet av det tredje kvartalet och en återgång för bland annat hotell, konferens och restaurangnäringen var betydande. Investeringsviljan fortsatte att öka men en betydande osäkerhet i diverse råvarupriser visade sig genom viss tröghet i flera branscher. Oron för stigande inflation tog åter fart, börser tappade och räntor steg. En större efterfrågan på bundna krediter blev mer och mer tydlig. Fortsatt är centralbankerna i fasen av stark stimulans även om en del centralbanker både justerat räntor uppåt eller flaggat för mindre eller upphörda tillgångsköp. Fondvolymen fortsatte dock att växa. Både utlåning- och inlåningsvolymera ökade under tredje kvartalet.  Sparandet har varit betydande under hela pandemin men undre tredje kvartalet har ökningen mattats av något.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur delar ut bidrag. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde. Viktigt arbete och inte minst i denna situation där man påverkats starkt av uteblivna biljettintäkter och andra inkomster som krävs för att hålla föreningarna livskraftiga. Vår stiftelses insats behövs än mer i dessa tider. Finansinspektionen har under december månad 2020 meddelat att svenska banker återigen kan besluta om utdelning under vissa förutsättningar. Med beaktande av detta och bankens finansiella styrka med en kapitalrelation på 23,5 procent beslutade bankens stämma i april att dela ut 35 mkr till bankens aktieägare, Sparbanksstiftelsen Skaraborg. 

Vi har också hjälpt många av våra kunder med allt från rådgivning till lån och amorteringslättnader. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. I banken har vi fortsatt att enträget jobba efter en så säker fysisk miljö som är möjlig i denna pandemitid. Något som vi fortsätter att ta hänsyn till då våra kunder besöker oss även efter lättade restriktioner. Det fysiska mötet med kund har också kompletterats med digitala möten, något som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt även när vi kliver ur pandemisituationen i världen.

Banken har i inledningen av 2021 förvärvat en del i försäkringsförmedlingsbolaget Portfolio Försäkra AB. Med förvärvet skapar banken ytterligare möjligheter att hjälpa våra kunder i försäkringshänseendet, främst inom liv- och pensionslösningar.

Stort tack till alla er kunder som vi fått hjälpa under året som gått. Hos oss sparbanker runtom i Sverige har ni kunder kvitterat med att, återigen, ge oss högsta betyget bland alla banker i årets undersökning bland företagskunder från Svenskt Kvalitetsindex. Det är vi stolta över. Stort tack till er och låt oss finnas där framåt för att hjälpa er med er finansiella situation när helst ni behöver det.

Skara 22 oktober 2021

Patrik Meijer

Verkställande direktör

För mer information:

Patrik Meijer, VD

0511-28 180

Mirjam Stolpe Karlsson, CFO/Adm chef

0511-28 160

Denna information är sådan information som Sparbanken Skaraborg AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl.08:00.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218