Kallelse till årsstämma Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 april, 2019 kl. 16.00, i bankens lokaler på Skaraborgsgatan 21 i Skara.

Årstämma i Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Aktieägarna i Sparbanken Skaraborg AB (publ), 516401-0141, kallas till årsstämma fredagen den 12 april 2019, kl. 16.00 i bankens lokaler, Skaraborgsgatan 21 i Skara. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan kan göras med brev under adress Sparbanken Skaraborg AB (publ), att Elin Dafgård, Box 163, 532 22 Skara, per telefon till Elin Dafgård, 0511 – 281 27 eller per mail till elin.dafgard@sparbankenskaraborg.se.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och hålls tillgänglig på webbplatsen  www.sparbankenskaraborg.se. Kallelse har även skickats med brev.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, valberedningens förslag och övriga handlingar finns tillgängliga på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor Skaraborgsgatan 21. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

Prenumerera