Kallelse till årsstämma Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 april, 2021 kl. 16.00, i bankens lokaler på Klostergatan 11 i Skara.

Aktieägarna i Sparbanken Skaraborg AB (publ), 516401-0141, kallas till årsstämma fredagen den 9 april 2021, kl. 16.00 i bankens lokaler, Klostergatan 11 i Skara. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan kan göras med brev under adress Sparbanken Skaraborg AB (publ), att Elin Dafgård, Box 163, 532 22 Skara, per telefon till Elin Dafgård, 0511 – 281 27 eller per mail till elin.dafgard@sparbankenskaraborg.se.Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och hålls tillgänglig på webbplatsen www.sparbankenskaraborg.se. Kallelse har även skickats med brev.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, valberedningens förslag och övriga handlingar finns tillgängliga på bankens webbplats www.sparbankenskaraborg.se samt på bankens huvudkontor på Klostergatan 11 i Skara. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

Prenumerera