Sparbanken Skaraborg AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Report this content

Sparbanken Skaraborg publicerar bokslutskommuniké avseende 2017.

Bokslutskommuniké 2017 

Under 2017 hade banken en mycket bra tillväxt på 10,51 %. Detta innebär en ökning med 2.975 mkr och att banken vid utgången av 2017 redovisar en affärsvolym på 31.285 mkr.

Framförallt har banken sett en kraftig tillväxt på kreditsidan både vad gäller företags- och privatutlåning. En ökning med totalt 1.648 mkr. Det är ett tydligt bevis på att bankens affärsmodell är uppskattad av såväl befintliga som nya kunder.

Rörelseresultatet per 2017-12-31 är 227,9 mkr. De största förbättringarna jämfört med föregående år har skett på räntenettot pga ökade utlåningsvolymer, provisionsintäkter genom förmedlad utlåning och en god utveckling på sparande i värdepappersfonder samt utdelning på bankens Swedbankaktier.

Bankens soliditet uppgår per 2017-12-31 till 26,9 % och kärnprimärkapitalrelationen till 21,7 %.

Banken har under året avyttrat en fastighet i Vara och istället tecknat ett flerårigt hyresavtal.

Banken har under året förvärvat ytterligare 100.000 aktier i Swedbank och äger per 2017-12-31 7.700.000 st.

Under hösten genomförde banken sin första emission i bankens MTN program. Banken har en limit på 1.500 mkr och den första emissionen var 300 mkr. Detta program säkerställer att banken har fortsatt goda möjligheter att tillfredsställa nya och befintliga kunders kredit propåer och ger förutsättningar till fortsatt stark expansion.  

Prenumerera

Dokument & länkar