Sparbanken Skaraborg AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

Sparbanken Skaraborg publicerar delårsrapport avseende första halvåret 2018.

  • Rörelseresultatet uppgick till 151 mkr

  • K/I talet uppgick till 38 procent

  • Soliditet 25,9 procent

  • Kärnprimärkapital 22,8 procent

Vi har sett en fortsatt god aktivitetsnivå för Sparbanken Skaraborg under årets andra kvartal. Volymtillväxten är fortsatt god både på in- och utlåning. Den lågräntemiljö vi sett de senaste åren ser ut att fortsätta ett tag till även om centralbanker runt om i världen nu höjer sina räntor i försiktig takt. Vi har tidigare nämnt att nya regelverk börjat gälla som påverkar bankens resultat och balansräkning under året. Nya regler för värdepappersmarknaden innebär att numera ingår inte kundernas PPM sparande i bankens affärsvolymer. Dessa volymer var vid årsskiftet 1.371 mkr och samtidigt förlorar vi de provisioner som vi tidigare erhöll på detta sparande. För banken handlar det om ca 1,1 mkr årligen.

Under året har även en förändring skett när det gäller beräkning av kreditförluster och värdet på finansiella instrument, allt under ett regelverk som benämns IFRS9. Detta har under första halvåret haft en negativ påverkan på bankens nettoresultat av finansiella transaktioner med 0,6 mkr och på beräknade kreditförluster med 14,2 mkr.

Bankens personalkostnader ökade första halvåret vilket främst beror på ökat resursbehov pga ökade regelkrav.

Utvecklingen av bankens Kundcenter fortsätter i rätt riktning. Kompletteringen med Kundcenter Företag , till vår tidigare så lyckade satsning på Kundcenter Privat, är uppskattad av våra företags kunder.

Bankens affärsvolym uppgår till ca 31,5 mdr vilket är 0,41% högre än vid årsskiftet.

Skara 24 augusti 2018

Patrik Meijer

Verkställande direktör

Prenumerera