Bokslutskommuniké 2000

SPCS-GRUPPEN 2000 Viktiga punkter 2000 · Omsättningen blev 373,1 MNOK, en ökning med 1,6%. · Rörelseresultatet blev 11,1 MNOK mot 60,0 MNOK föregående år. · Resultat före skatt blev 13,4 MNOK mot 65,0 MNOK i fjol. · Både den norska och den svenska produktportföljen fick under året flera utmärkelser. · Kostnaderna i den norska verksamheten och verksamheten i Helsingborg har minskats med 25-30 MNOK per år från 2001. · Hans Christian Qvist anställdes i september som ny koncernchef. · Scandinavian PC Systems AB gjorde sitt bästa år någonsin med ett resultat före skatt på 48,0 MNOK. Resultat 2000 SPCS-Gruppen kan rapportera en svag omsättningstillväxt för 2000. Omsättningen ökade från 367,1 MNOK 1999 till 373,1 MNOK 2000, en ökning på 1,6%. Rörelseresultatet minskade från 60,0 MNOK till 11,1 MNOK efter avsättningar på 10,1 MNOK för tidigare intäktsförda projekt samt kostnader för omstruktureringar i den norska delen av verksamheten och verksamheten i Helsingborg. Finansnettot blev 2,3 MNOK jämfört med 5,1 MNOK 1999. Resultatet före skatt blev därmed 13,4 MNOK mot 65,0 MNOK 1999. Vinsten per aktie utgjorde 0,15 NOK mot 0,82 NOK 1999. Resultat fjärde kvartalet 2000 Omsättningen fjärde kvartalet blev 128,3 MNOK mot 139,2 MNOK fjärde kvartalet 1999, en minskning med 7,8%. Licensintäkterna minskade med 10,6%, från 81,4 MNOK till 72,8 MNOK. Rörelseresultatet uppgick till 19,1 MNOK mot 38,2 MNOK fjärde kvartalet 1999 och resultatet före skatt slutade på 21,3 MNOK mot 38,8 MNOK 1999 efter avsättningar på 10,1 MNOK. Finansiell ställning Koncernens tillgångar minskade från 237,8 MNOK per den 31 december 1999 till 236,4 MNOK per den 31 december 2000. Investeringarna i maskiner och inventarier under året uppgick till 9,5 MNOK mot 21,9 MNOK 1999. Koncernens egna kapital var vid utgången av perioden 132,3 MNOK mot 123,9 MNOK föregående år. Den 31 december 2000 var soliditeten 56,0%. Kassan uppgick vid årets slut till 85,0 MNOK mot 85,7 MNOK 1999. Soliditeten och likviditeten är mycket god. Norge Den norska verksamheten utvecklar och levererar Rubicon-produkter och tillhörande tjänster till små och medelstora företag. Omsättningsförändringen i Norge under 2000 representerar en organisk minskning på 6,3% från 179,0 MNOK till 167,8 MNOK. Rörelseresultatet utgjorde ett minus på 24,5 MNOK mot ett positivt resultat på 27,5 MNOK 1999. I detta ingår ökade avsättningar på 7,1 MNOK för tidigare intäktsförda projekt samt kostnader för omstruktureringsaktiviteter. Finansnettot utgjorde ett minus på 0,1 MNOK mot ett överskott på 3,3 MNOK 1999. Resultatet före skatt blev minus 24,6 MNOK mot plus 30,8 MNOK 1999. Fjärde kvartalet blev omsättningen 40,5 MNOK mot 55,0 MNOK fjärde kvartalet 1999. Rörelseresultatet blev minus 11,9 MNOK mot plus 5,8 MNOK fjärde kvartalet 1999 och resultatet före skatt blev minus 11,5 MNOK efter avsättningar mot plus 5,8 MNOK 1999. Organisationen har krympts väsentligt under år 2000. Antalet anställda har minskat med 31 personer - från 215 den 31 december 1999 till 184 den 31 december 2000, en minskning på 14,4%. Personalminskningarna har i huvudsak gjorts inom administrationen. Norge (TNOK) Per kvartal 4 Omsättning 2000 1999 föränd ring Licenser 57 595 65 610 -12,2% Underhållsavtal 64 341 57 716 11,5% Tjänster, övrigt 45 826 55 667 -17,7% Totalt 167 763 178 993 -6,3% Sverige Den svenska verksamheten utvecklar och levererar administrativa system och tillhörande tjänster till små och medelstora svenska företag. Verksamheten i Sverige består av Scandinavian PC Systems AB, som riktar sig till segmentet 1-20 anställda, och SPCS Global Systems AB, som omfattar försäljning av Rubicon Global samt konsulttjänster och underhållsavtal på affärssystemet Orion, som tidigare såldes genom Akribi (nuvarande SPCS Global Systems). Omsättningsökningen i Sverige representerar en organisk tillväxt på 9,5% från 188,4 MNOK till 206,3 MNOK. Licensintäkterna ökade med 7,9%. Rörelseresultatet uppgick till 36,1 MNOK mot 35,5 MNOK 1999 och resultatet före skatt blev 38,0 MNOK mot 37,3 MNOK 1999. Omsättningsökningen i Scandinavian PC Systems AB förra året var 11,4%, en ökning från 176,5 MNOK till 196,6 MNOK, med ett rörelseresultat på 46,1 MNOK och ett resultat före skatt på 48,1 MNOK. Det är det bästa resultatet i SPCS historia. Antalet anställda vid utgången av året var 159 mot 143 den 31 december 1999. Omsättningen i SPCS Global Systems AB uppgick till 9,7 MNOK mot 14,7 MNOK 1999. Rörelseresultatet blev minus 10,2 MNOK efter avsättningar på 3,0 MNOK för omstrukture- ringskostnader. SPCS Global Systems har genomgått en omstrukturering som innebär att företaget nu är en ren distributör av Rubicon Global och Rubicon Sales Office på den svenska marknaden. Antalet anställda har i samband med detta minskat från 24 till 4. Omsättningen i Sverige fjärde kvartalet blev 88,0 MNOK mot 84,2 MNOK fjärde kvartalet 1999, en ökning med 4,5%. Rörelseresultatet uppgick till 31,1 MNOK mot 32,4 MNOK fjärde kvartalet 1999 och resultatet före skatt gick från 33,0 MNOK till 32,8 MNOK, en minskning med 0,5%. Sverige (TNOK) Per kvartal 4 Omsättning 2000 1999 föränd ring Licenser 122 602 113 604 7,9% Underhållsavtal 35 967 29 306 22,7% Tjänster, övrigt 47 718 45 539 4,8% Totalt 206 287 188 449 9,5% Aktien och aktieägare De största aktieägarna per den 6 februari 2001 var: Aktieägare % andel P-Invest 23,43% Visma Marine ASA 13,69% SEB - Securities Service AB 7,59% Försäkringsbolaget SPP AB 3,27% Matteus Fondkommission AB 2,64% Per A Boasson 2,24% Stiftelsen til fremme av ansattes eierandel i SPCS 2,16% Storebrand Livsforsikring AS 1,83% Aksjefondet GAMBAK 1,77% Svenska Handelsbanken AB 1,51% Övriga 39,86% Totalt 100,00 % Det totala antalet utestående aktier i företaget per den 31 december 2000 var 56 034 578. Av aktiekapitalet ägdes 66,54 % av norska aktieägare registrerade hos den norska värdepapperscentralen VPS, 0,64 % av utländska aktieägare registrerade hos VPS och resterande 32,82 % av aktieägare registrerade hos den svenska värdepapperscentralen VPC. En emission omfattande 400 000 aktier riktad till företagets verkställande direktör och beslutad i september 2000 registrerades i Brønnøysund per den 5 januari 2001. Detta innebär att det totala antalet utestående aktier i företaget per den 6 februari 2001 var 56 434 578. Av aktiekapitalet ägdes 66,89% då av norska aktieägare registrerade hos den norska värdepapperscentralen VPS, 0,54% av utländska aktieägare registrerade hos VPS och resterande 32,57% av aktieägare registrerade hos den svenska värdepapperscentralen VPC. SPCS-Gruppen ASA är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista vid sidan av noteringen på huvudlistan på Oslo Börs. Framtidsutsikter Den norska delen av verksamheten har under det andra halvåret 2000 genomfört betydande neddragningar på kostnadssidan. Därmed har en kostnadsnivå, som är bättre i balans med de intäktsströmmar som förväntas under 2001, etablerats i den norska delen av verksamheten. I Sverige fortsätter Scandinavian PC Systems AB expansionen på marknaden för mindre företag. SPCS väl etablerade utbud av program för bokföring, fakturering, lönehantering, skatt, bokslut samt nya program för redovisnings- och revisionsbranschen fortsätter att vinna marknadsandelar. SPCS Global Systems AB har genomgått en betydande omstrukturering och renodlar sin verksamhet mot försäljning av Rubicon Global och Rubicon Sales Office på marknaden för medelstora svenska företag. Vår målsättning är att renodla och förstärka satsningen på ekonomi- och säljstödssystem. I februari 2001 kunde SPCS-Gruppen ASA och VISMA ASA meddela att de enats om ett avtal om integration av de två företagen med avsikt att genomföra en fusion. Detta förslag kommer att behandlas på de respektive företagens bolagsstämmor i april 2001. Med tanke på fusionen föreslår styrelsen att ingen utdelning görs för år 2000. Det pågår en kraftig konsolidering av företag på marknaden för affärssystem. Små enheter har små möjligheter i framtiden. Visma har varit den främsta konkurrenten till SPCS i Norge. Både marknaden och ledningarna för de båda företagen har givit klart uttryck för att det ligger stora industriella synergier i att slå samman företagen. En eventuell fusion kommer att göra det nya företaget till ett av Skandinaviens fem största företag inom ekonomisektorn och ett av Norges största programvaruföretag med fler än 600 anställda. Det fusionerade företaget stärks såväl kompetensmässigt som finansiellt. Detta ger grunden för en snabbare internationell expansion inom utvalda nischer. Oslo den 21 februari 2001 Styrelsen för SPCS-Gruppen Christian H. Thommessen styrelseordförande Bengt Paulsson Per A Boasson Jostein Ramse Gündor Rentsch Pia Nygård Lars Habberstad Christina Strand SPCS-Gruppen Resultaträkning (TNOK) Kvartal 4 Per 31 december Rörelseintäkter och 2000 1999 1998 2000 1999 1998 rörelsekostnader Rörelseintäkter 128 288 139 172 115 919 373 130 367 088 295 788 Varu- och programkostnader 25 910 27 567 24 449 75 564 72 051 64 401 Löne- och 48 577 46 142 37 249 181 335 150 639 115 996 personalkostnader Avskrivningar 3 284 3 199 2 043 13 154 10 709 6 636 Övriga rörelsekostnader 31 422 24 016 18 313 92 014 73 731 61 408 Rörelsekostnader 109 193 100 924 82 053 362 067 307 130 248 441 Rörelseresultat 19 094 38 248 33 866 11 063 59 958 47 346 Finansiella intäkter 1 161 848 1 133 4 706 6 098 5 599 Finansiella kostnader 1 056 -295 -14 919 -2 408 -1 032 -20 677 Finansnetto 2 218 553 -13 786 2 298 5 066 -15 077 Resultat före 21 312 38 801 20 080 13 361 65 024 32 269 skattekostnader Skattekostnader 6 586 11 382 5 466 4 678 18 818 18 364 Minoritetsintressen 180 288 316 111 300 111 Koncernens resultat 14 546 27 131 14 298 8 572 45 906 13 793 Nyckeltal Kvartal 4 Per 31 december 2000 1999 1998 2000 1999 1998 Vinst per aktie (NOK) 0,26 0,48 0,26 0,15 0,82 0,25 Förändring rörelseintäkter -7,8 % 20,1 % N/A 1,6 % 24,1 % N/A Rörelsemarginal % 14,9 % 27,5 % 29,2 % 3,0 % 16,3 % 16,0 % Vinstmarginal % 16,6 % 27,9 % 17,3 % 3,6 % 17,7 % 10,9 % Antal aktier (tusental) 56 035 56 035 56 035 56 035 56 035 56 035 Balansräkning (TNOK) Per 31 december Tillgångar 2000 1999 1998 Anläggningstillgångar Immateriella 16 768 10 649 18 182 anläggningstillgångar Materiella 23 019 25 483 12 657 anläggningstillgångar Finansiella 4 335 4 385 3 433 anläggningstillgångar Summa 44 122 40 517 34 271 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 2 487 3 861 5 953 Fordringar 104 827 107 761 79 712 Investeringar 0 0 36 701 Kassa och bank 84 980 85 694 79 854 Summa 192 294 197 316 202 219 omsättningstillgångar Summa tillgångar 236 417 237 833 236 490 Balansräkning (TNOK) Per 31 december Eget kapital och skulder 2000 1999 1998 Eget kapital Aktiekapital 11 207 11 207 11 207 Övrigt eget kapital 120 644 111 564 116 805 Minoritetsintressen 469 1 088 776 Summa eget kapital 132 320 123 858 128 788 Skulder Andra avsättningar och 6 039 2 512 3 567 förpliktelser Kortfristiga skulder 98 058 111 462 104 135 Summa skulder 104 097 113 975 107 702 Summa eget kapital och 236 417 237 833 236 490 skulder Kassaflöde (TNOK) Per 31 december 2000 1999 1998 Den löpande verksamheten 20 424 44 910 26 801 Investeringsverksamheten -8 440 14 523 -31 530 Finansieringsverksamheten -11 565 -54 370 -13 152 Kursdifferenser -1 132 778 315 Förändring av likvida -714 5 842 -17 566 medel Likvida medel vid 85 694 79 854 97 419 periodens början Likvida medel vid 84 980 85 695 79 853 periodens slut ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00260/bit0001.pdf

Dokument & länkar