SPCS-Gruppen och Visma tecknar avtal om integration

SPCS-Gruppen och Visma tecknar avtal om integration Styrelserna för SPCS-Gruppens ASA (SPCS), Visma ASA (Visma) och Visma Business ASA (Business) har i dag tecknat avtal (Avtalet) om integration av företagen. Avtalet innebär att styrelserna kommer att inleda slutförhandlingar med sikte på att utarbeta en gemensam plan för fusionering av SPCS och Business (Fusionsplanen). Business blir det övertagande bolaget. Aktieägarna i SPCS erhåller som fusionsvederlag aktier i Visma. Parterna är eniga om att fusionsvederlaget ska utgöra 12.224.967 aktier i Visma, vilket medför att aktieägarna i SPCS får ett samlat ägande i Visma på 42,2 % efter fusionen. Det innebär att varje aktie i SPCS ger 0,21662 aktier i Visma. Det förutsätts att fusionen genomförs med räkenskaps- och skattemässig kontinuitet och med räkenskapsmässig verkan från den 1 januari 2001. Med anledning av Avtalet kommer parterna omedelbart att starta en ömsesidig due diligence-genomgång och målet är att styrelserna ska underteckna Fusionsplanen före februari månads utgång 2001. Styrelserna ska därefter snarast kalla till bolagsstämmor i de respektive bolagen för behandling av Fusionsplanen. Bolagsstämmorna förutsätts kunna avhållas i början av april och att fusionen, under förutsättning att den godkänns, kan genomföras i juli 2001. Det kommer att föreslås att två representanter utsedda av SPCS aktieägare väljs in i Vismas styrelse. Øystein Moan fortsätter som koncernchef och även i övrigt eftersträvas kontinuitet vid skapandet av administration och ledningsgrupper bestående av anställda från båda parter. De anställdas rättigheter väntas inte påverkas negativt till följd av fusionen. Styrelsernas önskan om fusion ska ses mot bakgrund av ökande konsolidering både nationellt och internationellt på företagens verksamhetsområden. Bolagen kompletterar varandra när det gäller kompetens, marknader, organisation, produkter och distributionsnät. Genom fusionen kommer företagen att skapa en betydande och konkurrenskraftig grupp på nordisk bas utan att den blir för dominerande på någon enskild marknad. Den samordnade gruppen kommer mot bakgrund av de samlade mänskliga och finansiella resurserna att kunna erbjuda marknaderna ett bredare och bättre utbud av produkter och tjänster samt stå bättre rustad att konkurrera internationellt på olika områden. Det antas också att en samordning av bolagen ska kunna medföra årliga kostnadssynergier på minst 25 MNOK under 2002. Den nya företagsgruppen kommer att ha mer än 600 anställda och förväntas att i år pro forma få en samlad omsättning på mer än 800 MNOK. Styrelsen i Visma har även beslutat föjande: Sett i förhållande till Visma-koncernens kapitalstruktur efter försäljningen av Marine-divisionen, föreslår styrelsen en utdelning 5 NOK per aktie i Visma ASA för räkenskapersåret 2000. Detta kommer att behandlas på Vismas ordinarie bolagsstämma den 2 mars 2001. I transaktionen är Sundal Collier & Co samt Orkla Enskilda Securities rådgivare för Visma respektive SPCS. Kontaktpersoner Visma ASA: Koncernchef Øystein Moan, telefon +47 6752 5510 SPCS-Gruppen ASA: Styrelseordförande Christian H. Thommessen, telefon +47 2202 1100 Koncernchef Hans Christian Qvist, telefon +47 2315 8165 mobil +47 9288 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar