SPCS-Gruppen tredje kvartalet 2000

SPCS-Gruppen tredje kvartalet 2000 * Omsättningen uppgick till 76,9 MNOK, en ökning med 6,4 % (ack. 244,8 MNOK, +7,4%). * Rörelseresultatet blev 1,3 MNOK (efter avsättning på 2 MNOK för rekonstruktionskostnader i Norge) mot 7,2 MNOK i fjol (ack. minus 8,0 MNOK mot plus 21,7 MNOK i fjol). * Resultatet före skatt blev 2,8 MNOK mot 8,0 MNOK i fjol (ack. minus 8,0 MNOK mot plus 26,2 MNOK i fjol). * Rubicon Global utsågs till "Bäst i test" i PC World i Norge. * SPCS AB ökade sina marknadsandelar i Sverige. Koncernen SPCS-Gruppen hade ackumulerat per tredje kvartalet rörelseintäkter på 244,8 MNOK (227,9). Licensomsättningen ökade med 14,6% tredje kvartalet och med 9,8% ackumulerat de tre första kvartalen. För att anpassa kostnaderna till omsättningsnivån kommer antalet anställda i den norska verksamheten att reduceras med cirka 25 personer. Företaget har valt att avsätta 2 MNOK för rekonstruktionskostnader för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet ackumulerat per tredje kvartalet blev minus 8,0 MNOK mot plus 21,7 MNOK samma period i fjol. Resultatet efter skatt beräknas till minus 6,1 MNOK mot plus 18,8 MNOK 1999. Koncernens totala tillgångar var 191,7 MNOK mot 237,8 MNOK per den 31/12 1999. Det egna kapitalet per den 30/9 utgjorde 114,9 MNOK eller 59,9% av det totala kapitalet. Företagets produktportfölj i båda länderna är mycket stark på den plattform där marknadens efterfrågan i dag finns. Företagets mål är att vidareutveckla en gemensam skandinavisk produktportfölj, och man anser att detta gradvis kommer att reducera koncernens samlade utvecklingskostnader i förhållande till omsättningen under kommande år. Under tiden kommer all utveckling att kostnadsföras direkt. Företaget räknar med att den största framtida tillväxten finns inom försäljning av Internetbaserade ekonomisystem, där företaget är bra positionerat. För det fjärde kvartalet förväntas en omsättning och ett resultat i linje med fjolårets fjärde kvartal. SPCS-Gruppen 1 januari - 30 september Per den 30/9 (Siffror i TNOK) 2000 1999 % 2000 1999 % Rörelseintäkter 76.941 72.338 6,4 % 244.843 227.916 7,4 % Rörelseresultat 1.256 7.197 N/A -8.031 21.710 N/A Resultat före 2.797 7.977 N/A -7.951 26.223 N/A skatt För ytterligare information kontakta koncernchef Hans Christian Qvist på mobiltelefon +47 92 88 20 00. SPCS-Gruppen tredje kvartalet 2000 Viktiga punkter * Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 76,9 MNOK, en ökning med 6,4 % (ack. 244,8 MNOK, +7,4%). * Rörelseresultatet blev 1,3 MNOK (efter avsättning på 2 MNOK för rekonstruktionskostnader i Norge) mot 7,2 MNOK i fjol (ack. minus 8,0 MNOK mot plus 21,7 MNOK i fjol). * Resultatet före skatt blev 2,8 MNOK mot 8,0 MNOK i fjol (ack. minus 8,0 MNOK mot plus 26,2 MNOK i fjol). * Rubicon Global utsågs till "Bäst i test" i PC World i Norge. * SPCS AB ökade sina marknadsandelar i Sverige. Resultat och finansiell ställning - koncernen Koncernen SPCS-Gruppen hade ackumulerat per tredje kvartalet rörelseintäkter på 244,8 MNOK (227,9). Licensomsättningen ökade med 14,6% tredje kvartalet och med 9,8% ackumulerat de tre första kvartalen. Rörelseresultatet ackumulerat per tredje kvartalet blev minus 8,0 MNOK mot plus 21,7 MNOK samma period i fjol. Resultatet efter skatt beräknas till minus 6,1 MNOK mot plus 18,8 MNOK 1999. Koncernens totala tillgångar var 191,7 MNOK mot 237,8 MNOK per den 31/12 1999. Det egna kapitalet per den 30/9 utgjorde 114,9 MNOK eller 59,9% av det totala kapitalet. Hans Christian Qvist har anställts som ny koncernchef fr o m den 1/10 2000. Qvist kommer från befattningen som verkställande direktör i YaTack ASA och han har tidigare varit vd i NIT/IBM Global Services, Tandberg Data och Comma Data Service. Kommentarer till verksamheten i Norge Omsättningen i Norge under tredje kvartalet uppvisar en nedgång på minus 2,5% från 37,2 MNOK till 36,3 MNOK. Den ackumulerade omsättningen de tre första kvartalen blev 127,2 MNOK mot 124,0 MNOK 1999, en ökning med 2,6%. Licensomsättningen ligger på samma nivå som i fjol. Norge (TNOK) Per 30 september Omsättning 2000 1999 % Licenser 42.737 43.067 -0,8% Underhållsavtal 49.418 42.936 15,1% Tjänster, Övrigt 35.063 37.988 -7,7% Totalt 127.218 123.990 2,6% Företaget fortsätter att investera betydande belopp i utvecklingsprojekt, som ger intäkter först under år 2001. Ett exempel på detta är det Internetbaserade löneprogrammet Rubicon Lønn. Alla investeringsprojekt kostnadsförs direkt som utgifter i räkenskaperna och har tillsammans med investeringar i infrastrukturen och ökad bemanning bidragit till att rörelseresultatet de tre första kvartalen givit ett minus på 12,6 MNOK mot plus 18,6 MNOK 1999. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet gav ett minus på 6,2 MNOK mot plus 2,4 MNOK samma period i fjol. För att anpassa kostnaderna till omsättningsnivån kommer antalet anställda i den norska verksamheten att reduceras med cirka 25 personer. Företaget har valt att avsätta 2 MNOK för rekonstruktionskostnader för det tredje kvartalet. Rubicon Global utsågs nyligen till "Bäst i test" av PC World och korades till marknadens ledande e-business- och Internetbaserade ekonomiprogram. Rubicon Pro kom på andra plats i samma test. Rubicon SalesOffice är på tillväxt och håller på att positionera företaget på CRM-marknaden. Rubicon SalesOffice togs bl a nyligen in som CRM-system hos Infostream och IDG Norge. Rubicon Norges årliga återförsäljarkonferens arrangerades för första gången som en skandinavisk kick-off för sammanlagt 220 återförsäljare och 10 strategiska partners. Arbetet med att utveckla en gemensam system- och distributionsplattform för den skandinaviska marknaden är därmed i gång. Antalet anställda i Norge var 202 vid utgången av det tredje kvartalet, en minskning med 8 jämfört med andra kvartalet. Kommentarer till verksamheten i Sverige Omsättningen i Sverige under tredje kvartalet var 40,7 MNOK mot 35,1 MNOK 1999, en ökning med 16,1%. Den ackumulerade omsättningen de tre första kvartalen uppgick till 118,3 MNOK mot 104,3 MNOK 1999, en ökning med 13,5%. Licensomsättningen under tredje kvartalet ökade med 36,5% jämfört samma period i fjol. Ackumulerat för årets tre första kvartal har licensomsättningen ökat med 18,1% jämfört med 1999. Rörelseresultatet tredje kvartalet blev 7,5 MNOK jämfört med 4,8 MNOK tredje kvartalet 1999. Det ackumulerade rörelseresultatet för de tre första kvartalen blev 5,1 MNOK mot 3,1 MNOK i 1999. Sverige (TNOK) Per 30 september Omsättning 2000 1999 % Licenser 64.676 54.769 18,1% Underhållsavtal 21.347 16.909 26,2% Tjänster, Övrigt 32.295 32.612 -1,0% Totalt 118.318 104.291 13,5% SPCS har i år kraftigt stärkt sin ställning som marknadsledare på ekonomisystem till mindre företag. Fyra av tio svenska småföretag använder ett bokföringsprogram från SPCS visar en Sifo-undersökning. SPCS program för bokföring har 39% av den svenska marknaden, löneprogrammen 32% och skatteprogrammen 31%. SPCS Administration, SPCS Löneprogram och SPCS Skatteprogram svarar för den största delen av omsättningen. Företagsprogrammen kompletteras av program för professionella användare i redovisnings- och revisionsbranschen. Till dessa program hör SPCS Bokslut, SPCS Skatt Proffs och SPCS Revision. SPCS Skatteprogram har hittills i år vunnit fem stora test i svenska tidningar. På partnersidan har SPCS slutit avtal med flera stora revisionsföretag om leverans av redovisnings- och ekonomiprogram. Bland dessa partners finns KPMG, LRF Konsult, LR Revision och Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Dessutom har arbetet med att knyta branschorganisationer närmare SPCS för att underlätta för organisationernas medlemmar intensifierats. Arbetet har redan resulterat i samarbeten med flera organisationer, främst när det gäller branschanpassningar i SPCS Administration. Antalet anställda i Sverige var vid utgången av det tredje kvartalet 168, en ökning med 5 jämfört med andra kvartalet. Framtidsutsikter Företagets produktportfölj i båda länderna är mycket stark på den plattform där marknadens efterfrågan i dag finns. Företagets mål är att vidareutveckla en gemensam skandinavisk produktportfölj, och man anser att detta gradvis kommer att reducera koncernens samlade utvecklingskostnader i förhållande till omsättningen under kommande år. Under tiden kommer all utveckling att kostnadsföras direkt. Företaget räknar med att den största framtida tillväxten finns inom försäljning av Internetbaserade ekonomisystem, där företaget är bra positionerat. För det fjärde kvartalet förväntas en omsättning och ett resultat i linje med fjolårets fjärde kvartal. Aktieägare/Kapitalförhållanden Aktiekursen per den 30/9 2000 var 13,20 NOK på Oslo Börs. Vid sidan av detta var SPCS-Gruppen ASA noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista, där aktiekursen vid samma tidpunkt var 13,50 SEK. Det totala antalet utestående aktier per den 30/9 2000 var 56.034.578. Räkenskaper Se bilaga Oslo den 25 oktober 2000 Styrelsen för SPCS-Gruppen Christian H. Thommessen, styrelseordförande Bengt Paulsson Per A. Boasson Jostein Ramse Gündor Rentsch Pia Nygård Lars Habberstad Christina Strand SPCS-Gruppen Resultaträkning 3:e kvartalet Per 30 september Per 31 (TNOK) december Rörelseintäkter och 2000 1999 1998 2000 1999 1998 1999 1998 rörelsekostnader Rörelseintäkter 76.94172.33853.947 244.84227.91179.86 367.0 295.78 3 6 8 88 8 Varu- och 14.41614.96710.084 49.65544.48439.952 72.05 64.401 programkostnader 1 Löne- och 38.82030.04224.439 132.75104.49 78.747 150.6 115.99 personalkostnader 8 7 39 6 Avskrivningar 3.383 2.846 1.731 9.870 7.510 4.593 10.70 6.636 9 Övriga 19.06617.28715.438 60.59249.71543.095 73.73 61.408 rörelsekostnader 1 Rörelsekostnader 75.68565.14151.692 252.87206.20166.38 307.1 248.44 4 6 8 30 1 Rörelseresultat 1.256 7.197 2.254 -8.03121.71013.480 59.95 47.346 8 Ränteintäkter och 886 914 916 3.545 5.250 4.467 6.098 5.599 liknande resultatposter Räntekostnader och 655 -134-5.438 -3.465 -737-5.758 - - liknande 1.03220.677 resultatposter Resultat från 1.541 780-4.522 80 4.513-1.291 5.066 - finansiella 15.077 investeringar Resultat före skatt 2.797 7.977-2.268 -7.95126.22312.189 65.02 32.269 4 Skatt 889 1.974 1.766 -1.908 7.43612.898 18.81 18.364 8 Minoritetsintressen 49 37 -50 15 16 -141 300 111 Koncernens resultat 1.860 5.966-3.984 -6.05818.771 -568 45.90 13.793 6 Nyckeltal 3:e kvartalet Per 30 september Per 31 december 2000 1999 1998 2000 1999 1998 1999 1998 Vinst per aktie (NOK) 0,03 0,11 -0,07 -0,11 0,33 -0,01 0,82 0,25 Ökning av 6,4 %34,1 % N/A 7,4 %26,7 % N/A 24,126,1 % rörelseintäkter % Rörelsemarginal % 1,6 % 9,9 % 4,2 % -3,3 % 9,5 % 7,5 % 16,316,0 % % Vinstmarginal % 3,6 %11,0 %-4,2 % -3,2 %11,5 % 6,8 % 17,710,9 % % Antal aktier 56.03556.03556.035 56.03556.03556.035 56.03 56.035 (tusental) 5 Balansräkning (TNOK) Per 30 september Per 31 december Tillgångar 2000 1999 1998 1999 1998 Anläggningstillgångar Immateriella 9.16611.12012.995 10.64 18.182 anläggningstillgångar 9 Materiella 24.03721.687 9.408 25.48 12.657 anläggningstillgångar 3 Finansiella 3.778 1.213 496 4.385 3.433 anläggningstillgångar Summa 36.98234.01922.899 40.51 34.271 anläggningstillgångar 7 Omsättningstillgångar Varor 3.203 4.221 5.574 3.861 5.953 Fordringar 81.70373.47944.539 107.7 79.712 61 Investeringar 0 053.987 036.701 Kassa och bank 69.83987.09979.432 85.69 79.854 4 Summa 154.74164.79183.53 197.3 202.21 omsättningstillgångar 5 8 2 16 9 Summa tillgångar 191.72198.81206.43 237.8 236.49 7 8 0 33 0 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 11.20711.20711.207 11.20 11.207 7 Övrigt eget kapital 103.32100.99114.67 111.5 116.80 5 4 8 64 5 Minoritetsintressen 398 1.125 916 1.088 776 Eget kapital 114.92113.32126.80 123.8 128.78 9 5 0 58 8 Skulder Andra avsättningar 2.479 3.601 2.592 2.512 3.567 och förpliktelser Kortfristiga skulder 74.31981.89277.038 111.4 104.13 62 5 Summa skulder 76.79885.49379.630 113.9 107.70 75 2 Summa eget kapital 191.72198.81206.43 237.8 236.49 och skulder 7 8 0 33 0 Kassaflöde Per 30 september Per 31 december 2000 1999 1998 1999 1998 Den löpande verksamheten 6.05833.71622.240 44.91 26.802 0 Investeringsverksamhe -6.28424.027 - 14.52 - ten 26.236 331.530 Finansieringsverksamh - - - - - eten 15.88851.27714.758 54.37 13.152 0 Kursdifferenser 259 779 767 778 315 Förändring av likvida - 7.245 - 5.840 - medel 15.855 17.987 17.565 Likvida medel vid periodens 85.69479.85497.419 79.85 97.419 början 4 Likvida medel vid 69.83987.09979.432 85.69 79.854 periodens slut 4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar