Analysguiden: Marknaden närmar sig

Hittills har positiva resultat från en fas I-studie presenterats, varav biopsiprov från patient tre i fas I-studien var höjdpunkten. Den första patienten i den nu inledda Fas II-studien behandlades i april. Kliniska framsteg adderar värden och höjer den möjliga uppsidan.

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat medi­cinskt verktyg för individanpassad dosering vid behand­ling av solida tumörer med metoden PDT. Bolaget valt att initialt foku­serat på åter­kommande prostatacancer efter strål­behand­ling, där det kliniska behovet är stort. Detta segment värderas av bolaget till cirka 2 MRD EUR per år.

Just nu pågår den kliniska utvecklingen. Totalt har nu fyra patienter behandlats med optimal dosering som uppnåd­des i mitten på 2018. Vävnads­prover från patient ”nummer tre” (första patient som behandlats med hög dosering) påvisar att cancertumören har elimi­nerats, vilket lovar gott för den pågående fas II-studien. Denna studie kommer att inkludera cirka 15 patienter och den första patienten behandlades den 9 april. Även i denna studie är syftet att säkerställ säkerhet och effekt men då på en större patient­grupp. Trig­gers i närtid är uppföljningsdata från patienter som behandlats med den optimala doseringen från fas I-studien och pågående fas II-studien. Samtidigt förväntar sig bolaget att fas II-studien avslutas redan under innevarande år och givet godkänd fast track-ansökan kan försäljning­en inledas redan 2020.

I november tog bolaget in cirka 51 miljoner kronor som bland annat avser finansiera fas II-studien. Emissionens tillhörande teckningsoptioner (TO3) kan inbringa ytter­ligare 37,1 miljoner kronor efter kostnader i november 2019. Finans­iering bedöms således i nuläget som god, givet att TO3 är deep in the money.

Givet kliniska framsteg och lovande effekt­­data anser vi att sannolikheten lansering kommit upp sedan senaste analysen. Efter justeringar i vår modell beräknas ett motiverat värde på 18,4 kronor för de kommande 12 månad­erna. Viktigt att notera är att teknik och metod har potential att behandla andra former av solida tumörer. Till exempel är det är bolagets avsikt att behandla prostata­cancer. Bara denna indikation ökar marknadens värde, som uppskattas till 63 MRD USD år 2021.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota inre cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Prenumerera