Analysguiden: Marknaden närmar sig

Report this content

Hittills har positiva resultat från en fas I-studie presenterats, varav biopsiprov från patient tre i fas I-studien var höjdpunkten. Den första patienten i den nu inledda Fas II-studien behandlades i april. Kliniska framsteg adderar värden och höjer den möjliga uppsidan.

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat medi­cinskt verktyg för individanpassad dosering vid behand­ling av solida tumörer med metoden PDT. Bolaget valt att initialt foku­serat på åter­kommande prostatacancer efter strål­behand­ling, där det kliniska behovet är stort. Detta segment värderas av bolaget till cirka 2 MRD EUR per år.

Just nu pågår den kliniska utvecklingen. Totalt har nu fyra patienter behandlats med optimal dosering som uppnåd­des i mitten på 2018. Vävnads­prover från patient ”nummer tre” (första patient som behandlats med hög dosering) påvisar att cancertumören har elimi­nerats, vilket lovar gott för den pågående fas II-studien. Denna studie kommer att inkludera cirka 15 patienter och den första patienten behandlades den 9 april. Även i denna studie är syftet att säkerställ säkerhet och effekt men då på en större patient­grupp. Trig­gers i närtid är uppföljningsdata från patienter som behandlats med den optimala doseringen från fas I-studien och pågående fas II-studien. Samtidigt förväntar sig bolaget att fas II-studien avslutas redan under innevarande år och givet godkänd fast track-ansökan kan försäljning­en inledas redan 2020.

I november tog bolaget in cirka 51 miljoner kronor som bland annat avser finansiera fas II-studien. Emissionens tillhörande teckningsoptioner (TO3) kan inbringa ytter­ligare 37,1 miljoner kronor efter kostnader i november 2019. Finans­iering bedöms således i nuläget som god, givet att TO3 är deep in the money.

Givet kliniska framsteg och lovande effekt­­data anser vi att sannolikheten lansering kommit upp sedan senaste analysen. Efter justeringar i vår modell beräknas ett motiverat värde på 18,4 kronor för de kommande 12 månad­erna. Viktigt att notera är att teknik och metod har potential att behandla andra former av solida tumörer. Till exempel är det är bolagets avsikt att behandla prostata­cancer. Bara denna indikation ökar marknadens värde, som uppskattas till 63 MRD USD år 2021.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera