• news.cision.com/
  • SpectraCure/
  • Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units

Report this content

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj 2020 om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner om högst ca 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 874 661,30 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 437 330,65 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

Högst 8 746 613 units kan komma att emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 20,75 kronor per aktie.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 29 maj 2020. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande kommer att vara den 27 maj 2020. Teckning ska ske under perioden från och med 2 juni 2020 till och med den 17 juni 2020. Emissionskursen för varje unit kommer vara 16 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 16 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Det fullständiga förslaget framgår av punkt 6 i kallelsen. 

Företrädesemissionen är på förhand säkerställd upp till cirka 82,5 procent, bestående av teckningsförbindelser motsvarande cirka 5 procent av företrädesemissionen från MK Capital AB (kontrolleras av VD Masoud Khayyami) samt Cardeon Futuring Financing AB (ägs till ca 30 procent av VD Masoud Khayyami) samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare motsvarande cirka 77,5 procent av företrädesemissionen.

Syftet med företrädesemissionen är bland annat att finansiera förberedelser och utförande av den planerade kliniska fas 3-studien, förberedelser inför en FDA-ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer.

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami
telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

Taggar: