Idag inleds teckningsperioden för Units

Report this content

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 30 oktober 2018.

I syfte att säkerställa SpectraCures fortsatta utveckling beslutade styrelsen den 11 september 2018, förutsatt extrastämmans godkännande den 26 september 2018, om nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden skall tillsammans med tillgängliga medel täcka förberedelser och genomförande av fas 2 och påbörjande av fas 3-studie, samt löpande drift av bolaget för minst 12 månader framåt. Huvuddelen av emissionslikviden kommer att avsättas till dessa kliniska tester för rekrytering och uppföljning enligt plan.

Prospekt, teaser och anmälningssedel
Prospekt, teaser och anmälningssedel hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.spectracure.com, emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.se, på finansiella rådgivaren G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt i SpectraCures nyhetsrum på Cision under ”Dokument och länkar”. Prospektet kan också beställas från SpectraCure på telefon 046-162070. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och kommer även att finnas tillgängligt på www.fi.se inom kort.

Företräde

Sju (7) befintliga aktier ger rätt teckna en (1) Unit.

Emissionskurs

5,25 SEK per Unit.

Unit

En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019 (TO3).

Teckningsoption TO3

Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 6,50 SEK under perioden 1–29 november 2019.

Sista dag för handel

8 oktober 2018 inkl. rätt till deltagande

Avstämningsdag

10 oktober 2018

Teckningstid

Teckningstiden pågår under perioden 12–30 oktober 2018.

Handel med Uniträtter

12–26 oktober 2018

Emissionsgaranti

Totalt 43,2 MSEK motsvarande cirka 82 procent eller 8 230 476 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Tilldelning

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 6 november 2018.

Handel

Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under kortnamn SPEC. Handel i teckningsoptionen och nytillkommande aktier beräknas starta omkring den 4 december 2018, i samband med registrering hos Bolagsverket.

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i SpectraCure och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTU eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. 

De nya aktierna, BTU och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av SpectraCures har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. 

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. 

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. 

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar: