KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642–1011, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 september 2018 klockan 11.00 på Magistratsvägen 10, 226 43 Lund

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 20 september 2018 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 20 september 2018 under adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, via e-post till mj@spectracure.com eller per telefon +46 (0)46 - 16 20 70.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida https://spectracure.se/sv/. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 20 september 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

B. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner
  8. Utseende av valberedning
  9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande beslutat om emission av högst 9 976 722 aktier och 9 976 722 teckningsoptioner (units). Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner beslutet med följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 5,25 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 teckna en ny aktie för 6,50 kronor. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 10 oktober 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 12 oktober – 30 oktober 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 997 672,20 kronor genom utgivande av högst 9 976 722 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 9 976 722 teckningsoptioner ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 498 836,10 kronor.

Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelningen av högst 1 000 000 units.

Punkt 8 - Utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför årsstämman 2019 och att Masoud Khayyami, Jens Nielsen och Jan Karlsson utses till ledamöter i valberedning med Masoud Khayyami som valberedningens ordförande. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) förslag till arvode till bolagets revisorer, och g) förslag till revisor.

Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov skall dock bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 69 837 057 aktier och röster.

Lund i september 2018

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar