Kommuniké från årsstämma i SpectraCure AB (publ)

Report this content

Årsstämman i SpectraCure AB (publ) ägde rum den 18 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.spectracure.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Ulf Bladin och Hans Bornefalk. Till ny styrelseledamot valdes Homer H. Pien. Till styrelsens ordförande omvaldes Ingemar Kihlström.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 500 000 kronor och till 300 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om utseende av en valberedning och dess arbete. Valberedning inför årsstämman 2022 kommer att bestå av Fredrik Nilsson (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Dan Persson (som representerar eget innehav) och Jan Karlsson (som representerar eget innehav).

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att vissa redaktionella ändringar görs samt att en ny punkt införs i bolagsordningen. Den nya punkten 10 i bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Johan Folkunger, e-post: jf@spectracure.com

 

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.

Taggar: