Kommuniké från årsstämma i Spectracure AB publ den 18 maj  2016

Vid Spectracures årsstämma, som hölls i Lund den 18 maj 2016, fattades följande beslut.

Fastställande av resultatdisposition m.m.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Omval av styrelse samt arvoden

Vid stämman beslutades att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Masoud Khayyami, Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Stefan Andersson-Engels samt att till styrelsesuppleant omvälja Johannes Swartling.

Stämman beslutade att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2017.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med ett prisbasbelopp (44 300 kronor) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet var enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90 E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

OM SPECTRACURE:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.

Prenumerera

Dokument & länkar