Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Report this content

Vid SpectraCures extra bolagsstämma, som hölls i Lund den 26 september 2018, fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 9 976 722 aktier och 9 976 722 teckningsoptioner (units).

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 5,25 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 teckna en ny aktie för 6,50 kronor. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 10 oktober 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 12 oktober – 30 oktober 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 997 672,20 kronor genom utgivande av högst 9 976 722 aktier. Beslutet medför vidare att högst 9 976 722 teckningsoptioner ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 498 836,10 kronor.

Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelning av högst 1 000 000 units.

Beslut om utseende av valberedning

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utse en valberedning inför årsstämman 2019, samt att utse Masoud Khayyami, Jens Nielsen och Jan Karlsson till ledamöter i valberedningen med Masoud Khayyami som valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) förslag till arvode till bolagets revisorer, och g) förslag till revisor.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov ska dock bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar