Kvartalsrapport för tiden 2019-04-01 till 2019-06-30

Report this content

Andra kvartalet 2019  (Koncernen) 

 Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs av dess dotterbolag. Därför presenteras enbart moderbolagets siffror. Koncernen bildades den 26 mars 2018. 

Andra kvartalet 2019 (avser moderbolaget) 

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (406) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till -4 149 (-4 028) TSEK 
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,07) kr 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 547 (-2 977) TSEK 
Likvida medel uppgick på balansdagen till 32 619 (7 025) TSEK 
Soliditet: 79 (83)%  

Första halvåret 2019 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 313 (687) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -6 925 (-6 650) TSEK Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,08 (-0,11) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 576 (-4 364) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

  • SpectraCure har ansökt om ett nytt patent till europeiska patentverket vilket täcker en ny teknik somförbättrar företagets IDOSE-teknik. IDOSE-tekniken är hjärtat av företagets metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT).
  • Fas 2 har startats. Första patienten i Fas 2 behandlades tisdagen den 9 april vid vårt samarbetssjukhus i London, University College London Hospital. Proceduren gick enligt planering och patienten mår efter behandling väl.
  • Preliminära resultat för de senast behandlade patienterna i SpectraCures kliniska studie rapporterades in. Det syns, liksom för de patienter som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos, en mycket tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) från behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av cancertumören.
  • SpectraCure erhåller ytterligare forskningsbidrag från Vinnova tillsammans med Lunds universitet om 2,8 miljoner kronor som anknyter till det forskningsprojekt SpectraCure under 2018 gick in i.
  • SpectraCure beslutade på årsstämman, som ägde rum i Lund den 23 maj, om nyval av Ulf Bladin som styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • SpectraCure rapporterade positiva resultat från bolagets kliniska Fas 1-studie. Sammanlagt behandlades 11 patienter med återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och positiva resultat i Fas 1-studien. Detta innebär att studiens primära end-point avseende säkerhet uppnåddes. Tumöreffekten kommer att utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, detta i enlighet med det klinska protokollet.
  • Under onsdagen 3 juli presenterade SpectraCure vid the 17th International Photodynamic Association World Congress i Boston, USA. SpectraCures CTO Johannes Swartling framförde presentationen efter en inbjudan från konferensens arrangörer. Föredraget var välbesökt och fick ett bra mottagande, med stort intresse.
  • SpectraCures nya generation P18 är på plats. Under sommaren har de första enheterna av den nya generationens PDT-system monterats och testats i SpectraCures lokaler i Lund. Testerna kommer att fortsätta och samtidigt tar det regulatoriska arbetet vid för att få myndighetstillstånd för att använda systemet i kliniska studier.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 11.10

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar