• news.cision.com/
  • SpectraCure/
  • Riktad nyemission till garanter och finansiell rådgivare i samband med den företrädesemission som fulltecknades genomförs

Riktad nyemission till garanter och finansiell rådgivare i samband med den företrädesemission som fulltecknades genomförs

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SpectraCure AB (publ) ("SpectraCure" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 5 maj 2020 och godkändes av den extra bolagstämman den 22 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare i Företrädesemissionen i form av units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 16 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar och finansiell rådgivares del av arvode, totalt ca 14,7 MSEK.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, rätt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget och finansiell rådgivare har rätt att erhålla del av arvode i form av nyemitterade units i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 918 858 units, bestående av 918 858 aktier och 918 858 teckningsoptioner av serie TO4.

Teckningskursen har fastställts till 16 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i SpectraCure med 918 858 aktier till totalt 97 131 608 aktier, aktiekapitalet ökar med totalt 91 885,80  SEK till 9 713 160,80 SEK, samt antalet teckningsoptioner av serie TO4 ökar med 918 858  teckningsoptioner till totalt 9 665 471 teckningsoptioner (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket). Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,9 procent (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädes-emissionen vid Bolagsverket). Registreringen på Bolagsverket har nu påbörjats efter att hela emissionslikviden inkommit.

Rådgivare
G&W Fondkommission var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl var legal rådgivare till SpectraCure i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SpectraCure AB (publ), vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90Se även www.spectracure.com.

 

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. 

Bolagets aktie (kortnamn SPEC) handlas i segmentet Premier på Nasdaq First North Growth Market. 
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50. Se vidare www.spectracure.com.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget har enbart skett genom prospektet som offentliggjordes den 3 juni 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Taggar: