SpectraCure AB. Kvartalsrapport för tiden 2019-07-01 till 2019-09-30

Tredje kvartalet 2019 

Siffrorna för 2019 avser koncernen. Föregående års siffror avser moderbolagets siffror som i allt väsentlighet utgjorde koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 692 (215) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 054 (-1 922) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,03) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 072 (-2 640) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 25 421 (2 185) TSEK
 • Soliditet: 81 (85)%

Delårsrapport 2019 januari till september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 005 (902) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 979 (-8 572) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,13) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 648 (-7 058) TSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Bolaget rapporterade positiva resultat och goda effekter avseende säkerheten i bolagets kliniska fas 1 studie hos patienter med återfall av prostatacancer. Sammanlagt behandlades 11 patienter med återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och positiva resultat i fas 1 studien. Resultatet innebär att säkerhetskraven uppfyllts och det kliniska programmet kan fortsätta med kliniska studier i fas 2. 
 • SpectraCure presenterade resultat från bolagets fas 1 studie vid 17th International Photodynamic Association World Congress i Boston, USA. Föredraget var välbesökt och intresset högt.
 • De första enheterna av den nya generationens PDT-system monterades och testades i SpectraCures lokaler i Lund. 
 • Bolaget förstärkte organisationen med en PR Manager.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förbättrad behandlingsteknik i kampen mot prostatacancer används direkt i pågående klinisk studie vid University College London Hospital.
 • SpectraCure driver detta EU-finansierade utvecklingsprojekt tillsammans med samarbetspartnern MedCom GmbH. 
 • Nasdaq godkände Bolagets ansökan om att flytta upp aktiehandeln till First North Premier Growth Market. SpectraCure rapporterar enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade på Premier.
 • Amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) initiativ kan ge snabbare marknadsaccess för SpectraCure. 
 • Teckningsperioden för TO3 infaller den 1 till 29 november 2019.

 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 14.00.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota inre cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Prenumerera

Snabbfakta

SpectraCure AB publicerar Kvartalsrapport Q3 2019
Twittra det här