SpectraCure AB (publ) årsstämma 2019

SpectraCures årsstämma ägde rum i Lund den 23 maj 2019. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Hans Bornefalk. Beslutades även om nyval av Ulf Bladin som styrelseledamot. Ingemar Kihlström omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning

Årstämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2020 samt att utse Fredrik Nilsson (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Jens Nielsen (som representant för Buzz AB) och Jan Karlsson till ledamöter i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) förslag till arvode till bolagets revisorer, g) förslag till revisor, och h) förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

För det fall ledamot i valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande för det fall valberedningens ordförande avgår), med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen, kontakta den till röstetalet störste aktieägaren eller ägargruppen (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste och så vidare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov ska dock bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

SpectraCure AB (publ)

Lund den 23 maj 2019

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar