SpectraCure AB (publ) bokslutskommuniké för 2018 publicerad

Report this content

SpectraCure AB (publ) bokslutskommuniké 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.spectracure.com

FJÄRDE KVARTALET 2018 (koncernen)

Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget. Därför presenteras enbart moderbolagets siffror. Koncernen bildades den 26 mars och således finns inga jämförelsesiffror.

FJÄRDE KVARTALET 2018 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 197 (82) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till – 3 242 (-2 599) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,04) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 806 (-2 632) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 45 025 (2 440) TSEK

HELÅRET 2018 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 099 (772) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -11 814 (-8 535) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,17 (-0,14) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 864 (-9 095) TSEK
Soliditet: 94 (91) procent

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer har preliminära resultat för de senast behandlade patienterna, 9 och 10 rapporterats in. Behandlingseffekten utvärderas i studien med magnetkamerabilder (MR) en vecka efter behandlingen. Utvärderingen av MR-bilderna för de senast behandlade patienterna visar god effekt, vilket är i överensstämmelse med tidigare resultat på motsvarande dosnivå. 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar