SpectraCure AB (publ) rättelse av kvartalsrapport 1 (Q1) som offentliggjordes 23 maj 2018

Report this content

I samband med en översiktlig granskning av SpectraCures rapport för första kvartalet 2018 har ett antal justeringar genomförts gällande värdering av immateriella anläggningstillgångar utifrån IFRS-konvertering. Dessa innefattar utökade tilläggsupplysningar samt justering av resultat som ändrats till -2 622 TSEK, vilket innebär en förändring med -400 TSEK.

Den reviderade kvartalsrapporten är bifogad pressreleasen och går även att ladda ner på www.spectracure.se.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar: