SpectraCure publicerar Halvårsrapport 2021

Report this content

Andra kvartalet 2021
Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 673 (872) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 955 (-4 810) TSEK 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,07 (-0,05) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 206
  (-5 775) TSEK 

Första halvåret 2021
Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 270 (2 057) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11 728 (-8 594) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,10) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 809
  (-5 342) TSEK Soliditet: 92 (88)%

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Valberedningen beslutade att föreslå omval av styrelseledamöterna Ulf Bladin, Hans Bornefalk, Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg samt Sune Svanberg vid årsstämman. Ingemar Kihlström föreslogs för omval som styrelseordförande. Masoud Khayyami avböjde omval. Valberedningen beslutade att föreslå Dr. Homer Pien som ny styrelseledamot. 

 • Johan Folkunger, SpectraCures nya VD, tillträdde den 3 maj 2021.

 • SpectraCure identifierade relevanta endpoints för att kunna genomföra en utvidgad fas 2b-studie. Den fortsatta studien avser att validera SpectraCures behandlingsmetod och den kliniska effekten baserat på de modifierade endpoints vid ett tillräckligt stort patientunderlag.
 • SpectraCures nya generation av behandlingssystem godkändes av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Systemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens slut.

Vd ord

”Vi går en spännande höst till mötes där vi vill se att de covidrelaterade restriktionerna släpper, så att de åtgärder vi arbetar med för att öka tempot i vår studie får effekt.”
Johan Folkunger, vd SpectraCure AB (publ)

Målet med SpectraCures behandlingssystem är att eliminera inre cancertumörer och förlänga överlevnaden för cancerpatienter. Strategin är initialt att fokusera på återfall i prostatacancer. Vårt system består av en laserenhet som utför IPDT-behandling (IPDT efter "interstitial photodynamic therapy) med mjukvaruplattformen IDOSE® och ett behandlingspaket bestående av engångsartiklar som sterila optiska fibrer och nålar.

Under kvartalet har vi tillverkat och monterat fler enheter av den nya generationens behandlingssystem. Systemet, som i juni godkändes av amerikanska Food and Drug Administration (FDA), kommer att ersätta det befintliga systemet i den kliniska studien vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA och University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, USA. När vi mottagit motsvarande godkännande från Health Canada och The Healthcare Products Regulatory Agency (HPRA) i Storbritannien kan den nya generationens behandlingssystem även användas i den kliniska studien på Princess Margaret Cancer Centre i Toronto samt på University College London Hospital.

Den nya generationens system har tekniskt sett bättre prestanda än det föregående, vilket möjliggör bättre precision och snabbare behandlingar. Systemet är också mer lättanvänt vilket innebär att sjukhusen i vår studie kan använda det själva efter viss träning, utan direkt närvaro av personal från oss.

Vi har börjat sondera hur bolaget kan utbilda personal som kan bistå oss på plats, främst i USA, vid behandlingar i den kliniska studien. Vi har också påbörjat sonderingen av möjligheter att genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kan öka takten i studien och inledande diskussioner har genomförts med välrenommerade sjukhus inom cancerbehandling.

Vi går en spännande höst till mötes där vi vill se att de covidrelaterade restriktionerna släpper så att de åtgärder vi arbetar med för att öka tempot i vår studie får effekt. I höst förstärks dessutom det tekniska teamet med ytterligare en industridoktorand som bland annat kommer att fokusera på att vidareutveckla IDOSE-algoritmerna. Det är glädjande att konstatera att SpectraCure ses som ett företag i absolut framkant vad gäller utveckling av framtidens system för behandling av cancertumörer.

Lund i augusti 2021

Johan Folkunger
VD SpectraCure AB (publ)

 

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 15:30.

 

För ytterligare information:

SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger

E-post: jf@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på PDT-behandling i kombination med en egenutvecklad och patenterad dosplaneringsplattform, mjukvaran IDOSE®, vilken gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi går en spännande höst till mötes där vi vill se att de covidrelaterade restriktionerna släpper, så att de åtgärder vi arbetar med för att öka tempot i vår studie får effekt.
Johan Folkunger, VD SpectraCure