SpectraCure tillförs cirka 140 MSEK i kontanta medel genom fulltecknad företrädesemission

Report this content

SpectraCure AB:s (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent. Genom Företrädes­emissionen tillförs SpectraCure cirka 140 MSEK före transaktionskostnader.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 8 746 613 Units med teckningskurs 16 SEK, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, visar att 6 049 285 Units, motsvarande cirka 69,2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 2 697 328 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande 30,8 procent av Företrädesemissionen, varav 477 130 Units tecknades av investerare i enlighet med Garantiåtagandena, motsvarande 5,5 procent av Företrädesemissionen och 1 534 111 Units tecknades av investerare i enlighet med Toppgarantiåtagandena, motsvarande 17,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. 

Besked om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota och likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Lämnade garantier och del av Bolagets ersättning till finansiella rådgivare kommer att ersättas med nyutgivna Units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Styrelsen avser att fatta beslut om emission av sådana Units med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 28 maj 2020. Det sammanlagda antalet Units som avses emitteras som ersättning för lämnade garantier uppgår till 793 858 st och ersättningen till finansiella rådgivare med 125 000 st. Ersättningarna ökar antalet aktier med 918 858 st och antalet teckningsoptioner TO4 med 918 858 st.

Sammanlagt medför Företrädesemissionen samt avsedd emission för ersättning till garanterna och finansiella rådgivare att SpectraCures aktiekapital ökar med 966 547,1 SEK till 9 713 160,8 SEK och antalet aktier ökar med 9 665 471 aktier till 97 131 608 aktier. 

Totalt kommer 9 665 471 st teckningsoptioner av serie TO4 att vara utestående efter Företrädesemissionen och den avsedda emissionen till garanterna och finansiella rådgivare.

Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 4 832 735 st och öka aktiekapitalet med högst 483 273,5 SEK.

Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos Bolagsverket.

SpectraCures VD Masoud Khayyami kommenterar: ”Jag vill tacka för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger SpectraCure de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelererated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. Vår ambition är att inom två år få vår behandling godkänd på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden och jag ser med tillförsikt fram emot att dedikerat fortsätta att arbeta mot detta.” 

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market tills Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, varefter avslut i handeln kommer att meddelas genom marknadsmeddelande. Registrering av emissionen beräknas ske omkring den 10 juli 2020 varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna TO4 kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen, e-post:ca@gwkapital.se, telefon +46(0)70 815 21 90. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut. 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.30 den 26 juni, 2020.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SpectraCure. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i SpectraCure kommer endast att ske genom prospektet som offentliggjordes den 3 juni 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar SpectraCures aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

SpectraCure AB:s fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare tecknades till 100 procent. Genom Företrädes­emissionen tillförs SpectraCure cirka 140 MSEK före transaktionskostnader.
Twittra det här

Citat

ag vill tacka för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger SpectraCure de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelererated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. Vår ambition är att inom två år få vår behandling godkänd på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden och jag ser med tillförsikt fram emot att dedikerat fortsätta att arbeta mot detta.
Masoud Khayyami, VD SpectraCure