Analysguiden: Kärntillväxten hög

TEO presenterade intäkter något under våra förvänt­ningar. Kost­nadsbilden har dock förbättrats och utfasningen av VMSPlay kom­mer troligen att ytterligare förbättringar. Efter att emission och list­ning kan ledningen fokusera på att driva tillväxten och kärnverk­samheten. Förbetalning från Link ger viss trygghet i finanserna.

Under 2017 sålde TargetEveryone (TEO) ViaNett för att kort därefter förvärva en andel i Big Data-bolaget Cloud Explorers. Glädjande nog uppvisar bo­laget en tillväxt på 73 procent i sin kärnverksamhet under kvartalet. Det var under våra högt ställda förväntningar. En förklaring till avvikelsen kan vara ledning­ens fok­us som främst har legat på att lösa finansieringsfrågan och listningen i Oslo. Med emissionen löst kan ledningens primära fokus återigen bli att driva tillväxten. En åter­fokusering på den fungerande plattformen gav tydliga resultat för tillväxten i juni. Detta taktiska drag tillsammans med att partnermodellen nu ser ut att fungera, innan ens Vendesta har börjat försäljningen bådar gott inför framtiden.
       Kostnaderna för verksamheten var dock aningen lägre än vi väntat oss. Av­veck­lingen av VMSPlay bör bidra till ytterligare aningen lägre kostnader. Samtidigt försvinner ock­så intäktsbidraget från VMSPlay som under andra kvartalet utgjorde cirka 28 pro­cent av nettointäkterna. Effekten på kassaflödet från emissionen i Norge, netto efter avgifter och inlösen, var nära noll. Per den 30 juni hade TEO 0,9 miljoner i kassan. Det finansiella utrym­met är ytterst begränsat, dock har bolaget under första halvan av oktober lyckats få Link Mobilty att förbetala en utestående skuld om 15 miljoner kronor. Detta innebär att majoriteten av de utestående kort­fristiga fordringarna stärker kassan. Likviden kommer användas till expansionen men även till att betala av ett brygglån om uppskattningsvis 5 miljoner kronor. Bolaget har även säkrat en kreditfacilitet på 5 miljoner kronor.
      Med ett starkt erbjud­ande tror vi på bra tillväxt under de kommande åren. Tele­nors molntjänst som snart skall rullas ut är en potentiell tillväxt­drivare. Ett utökat distri­butörsnätverk och ingången i Nordamerika liksom större kunder bör också kunna bidra till tillväxten. Lanseringen av TEOs nya online abonnemangslösning öppnar upp för enklare lösningar för små och medelstora företag, detta kan potentiellt öka tillväxten i denna viktiga del av marknadern. Efter justeringar i prognoserna beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 2,7 (3,3) kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-targeteveryone-karntillvaxten-hog

Detta är ett pressmedelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera