Kommuniké från extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB den 6 juli 2015

TargetEveryOnes extra bolagsstämma hölls måndagen den 6 juli 2015 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Bemyndigande om nyemission av aktier för förvärv 
Bolagsstämman beslöt att intill nästkommande bolagsstämma bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till Holton Estate AS för förvärv av majoritetsposten i ViaNett AS i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om nyemission av aktier m.m. 
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m. intill nästkommande extra bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om emission av teckningsoptioner 
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska tecknas av bolagets VD, företagsledning och anställda i enlighet med styrelsens förslag.

7 juli 2015

För ytterligare information kontakta: 
Jan Benjaminson, CFO, Tel: +46 706 66 93 88, jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne AB 
TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se