Delårsrapport januari-mars 2003

Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 Resultat Resultatet för perioden januari - mars, efter finansiella poster, uppgick i koncernen till -36,3 MSEK (-15,2 MSEK) och i moderbolaget -9,8 MSEK (-8,2 MSEK). Nettoomsättningen exkl. dryckesskatter i koncernen steg med 7 % till 436 MSEK trots att föregående års första kvartal inkluderade påskförsäljningen. Påsken påverkar kraftigt lönsamheten i kvartalet. Verksamheten Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Även en delårsrapport från Spendrups Bryggeri avges. Den svenska dryckesmarknaden minskade med -4 % under perioden jämfört med föregående år. En bidragande orsak var att påsken inföll senare än förra året. Ölmarknaden minskade med -7 %. Starköl visade en måttlig tillbakagång -2 % medan folköl och lättöl minskade med -11 %. Läskmarknaden minskade med -4 % och vattenmarknaden ökade med 1 %. Påsken påverkar framförallt detaljhandeln och Systembolaget. Detaljhandelns minskade försäljning med -8 % under första kvartalet ger därför inte en helt rättvisande bild av marknadsutvecklingen. Restaurangmarknaden ökade med 6 % under perioden. Spendrups marknadsandelar på öl har stigit ytterligare till 27,5 % (25,8%) de senaste 12 månaderna. Under perioden var försäljningen av öl på samma nivå som föregående år trots den negativa marknadsutvecklingen. Spendrups marknadsandel inom vatten är 35,2 % (32,7 %) och har förstärkts under perioden. LOKA har etablerats som den tydliga marknadsledaren i dagligvaruhandeln. Spendrups läskvolymer har vuxit och marknadsandelen uppgår nu till 14,7 % (14,1 %) för de senaste 12 månaderna. Investeringar Periodens investeringar i koncernen uppgick till 19 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och inventarier samt fordon i Spendrups Bryggeri. Ägarförhållande Sedan Spendrup Invests förvärv av 96 % av aktierna i Spendrups Bryggeri sommaren 2001 har ett tvångsinlösenförfarande pågått för att förvärva de återstående aktier och förhandstillträde har givits till aktierna. Tvångsinlösenförfarandet är nu avslutat och utbetalning av köpeskillingen ska påbörjas. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprincipen för flaskemballage har ändrats under perioden. Tidigare upptogs lager av flaskemballage ej till något värde. Enligt den nya principen värderas flaskemballage till anskaffningsvärde. Effekten av den ändrade principen, 24,2 MSEK med avdrag för uppskjuten skatt, 6,8 MSEK, netto 17,4 MSEK har redovisats direkt mot eget kapital per 2002-01-01. Stockholm den 14 maj 2003 SPENDRUP INVEST AB (publ) Krister Wallin Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar