Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-september 2002 · Nettoomsättningen steg 18 % · Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 101 MSEK · Marknadsandelen på öl ökade med 2 procentenheter · Rekordvinst för Spendrups Vin AB Resultat Koncernens resultat för perioden januari - september, efter finansiella poster, uppgick till 110 (-2) MSEK. I årets resultat ingår en realisationsvinst från bryggerifastigheterna i Vårby och Grängesberg som har sålts genom s.k. fastighetsrenting. Realisationsvinsten på 24 MSEK har redovisats som en jämförelsestörande post. Även föregående års resultat innehåller en jämförelsestörande post bestående av en återbetalning av dryckesskatt på 13 MSEK. Med dessa justeringar blev resultatet efter finansiella poster för perioden 86 MSEK (-15 MSEK), en resultatförbättring med 101 MSEK. Nettoomsättningen steg med 18 % till 1 543 MSEK. Den starka försäljningsutvecklingen tillsammans med en måttlig kostnadsutveckling har bidragit till det positiva resultatet. Spendrups Vin AB gjorde under perioden en vinst på 10 (2) MSEK. Marknad Den svenska dryckesmarknaden ökade med 6 % under perioden januari- september jämfört med föregående år. Ökningen har skett på alla marknader. Vattenmarknaden har vuxit med 9 % och läskmarknaden samt ölmarknaden med 5 %. Inom ölmarknaden har starkölet ökat med 9 % och folkölet med 2 % medan lättölet har backat med 3 %. Systembolagets försäljning fortsätter att öka och även dryckeskonsumtionen på restaurangmarknaden har vänt uppåt. Ölförsäljningen i detaljhandeln har också börja stiga svagt samtidigt som vatten- och framförallt läskförsäljningen fortsätter att öka. Försäljning Spendrups har ökat sina marknadsandelar på öl med 2 procentenheter under årets första nio månader. Speciellt bra går det inom restaurangmarknaden. Marknadsandelarna ökar även på Systembolaget och dagligvaruhandeln. Norrlands Guld har befäst sin position som marknadsledande folköl 3,5. Spendrups andel av vattenmarknaden har ökat med 1 procentenhet. Under tredje kvartalet ökade Spendrups läskvolymer återigen efter tidigare tillbakagång på grund av det avslutade Pepsi- avtalet. Investeringar och finansiering Periodens investeringar uppgick till 60 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och lastbilar. Koncernförhållande Sedan 2001 är Spendrups Bryggeri ett dotterbolag till Spendrup Invest. Det pågår ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva de återstående 4% av aktierna. Under september 2002 gavs förhandstillträde till de återstående aktierna. Därigenom är Spendrups Bryggeri AB ett helägt dotterbolag till Spendrup Invest AB (publ). Stockholm den 25 oktober 2002 SPENDRUPS BRYGGERI AB Jens Spendrup Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar