Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat Resultatet för perioden januari - juni, efter finansiella poster, uppgick i koncernen till 37,6 MSEK inklusive jämförelsestörande poster och i moderbolaget till - 14,0 MSEK. Under maj månad såldes bryggerifastigheterna i Vårby och Grängesberg genom s.k. fastighetsrenting. Realisationsvinsten på 26 MSEK har redovisats som en jämförelsestörande post. Nettoomsättningen i koncernen steg med 18 % till 961 MSEK jämfört med motsvarande period föregående helår och effektiviseringar har lett till en bibehållen omkostnadsnivå. Verksamheten Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Detta bolag avger en egen delårsrapport. Den svenska dryckesmarknaden ökade med 4 % i perioden jämfört med föregående år. Spendrups marknadsandelar på öl har stigit ytterligare och är nu uppe i 27,5 %. Speciellt bra går det för Mariestads och Norrlands. LOKA förstärkte positionen som det ledande vattenmärket i Sverige. Spendrups andel av vattenmarknaden är nu uppe i 33 %. Spendrups läskvolymer fortsätter att minska och marknadsandelen är nu drygt 12 %. Investeringar Under andra kvartalet skapades en skandinavisk bryggeriallians mellan Spendrups, Bryggerigruppen i Danmark och Hansa Borg i Norge genom att bland annat Spendrup Invest förvärvade 15 % av Hansa Borg Bryggerier ASA. Andelarna i intresseföretaget har redovisats genom anskaffningsvärdesmetoden. Spendrups Bryggeri ABs investeringar i perioden uppgick till 43 MSEK. Investeringarna är till största del i maskiner och lastbilar. Ägarförhållande Sedan Spendrup Invests förvärv av 96% av aktierna i Spendrups Bryggeri sommaren 2001 pågår ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva de återstående aktier. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Stockholm den 26 augusti 2002 SPENDRUP INVEST AB (publ) Krister Wallin Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00240/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00240/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar