203 Web Group – Första dag för handel i teckningsrätterna idag

Idag har teckningsperioden för 203 Web Groups konvertibelemission inletts och således har även handel i bolagets teckningsrätter påbörjats. Genom konvertibelemissionen erhåller 203 Web Group cirka 12 MSEK vid full teckning i emissionen. Därtill har Bolaget även en övertilldelningsoption om ytterligare 3 MSEK för det fall att intresset är stort för konvertibelemissionen.

Huvudvillkor och tidsplan för konvertibelemissionen är i korthet som följer:

  • För varje aktie i 203 Web Group som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt (”uniträtt” i Euroclear-systemet). Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel
  • Teckningskursen uppgår till 15 SEK per konvertibel
  • Konvertibeln löper med en årlig fast ränta om 10 procent
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2015
  • Teckningstiden löper under perioden 13 – 26 januari 2015
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 13 – 22 januari 2015
  • Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 13 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat konvertibelemissionen

För fullständiga villkor och ytterligare information om konvertibelemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som offentliggjordes den 12 januari 2015. Informationsmemorandumet samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.203webgroup.com samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar