203 Web Group AB: Årsstämmokommuniké

På stämman den 15 juni 2016 fattades bl.a. följande beslut:

  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.
  • Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter samt en revisor och en revisor suppleant.
  • Till styrelseledamöter valdes Henrik Kvick (omval), Andereas Friis (omval), Jonas Söderqvist (omval),  Allan Voreck (omval) samt Baltsar Sahlin (nyval). Stämman beslutade att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
  • Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Carlos Esterling som huvudansvarig revisor samt Andreas Nyberg som revisorsuppleant.
  • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt.
  • Stämman beslutade att bolagsordningen ändras enligt följande:   § 1 skall lyda: Bolagets firma är myTaste AB (publ).

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar