Speqta AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

På extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 fattades följande beslut:

-          Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 C genom en emission av högst 240 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 C samt att återkalla incitamentsprogram 2019/2022 A som beslutades på årsstämman den 13 maj 2019. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa styrelseledamöter i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 240 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 120 000 kronor.

-          Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 D genom en emission av högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 D samt att återkalla incitamentsprogram 2019/2022 B som beslutades på årsstämman den 13 maj 2019. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 420 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 210 000 kronor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019, kl. 13:00 CEST.

Mediakontakt
Fredrik Burvall
Styrelseordförande i Speqta AB (publ)
fredrik@burvall.se
+46 (0) 70 927 96 32

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”.

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, 
e-mai
l: ca@vhcorp.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar