Kommuniké från Spermosens årsstämma

Report this content

Vid årsstämman i Spermosens AB (publ) den 12 maj 2021 fattades följande beslut.

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelseordförande Eva Nilsagård och ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamot Ingela Liljeqvist Soltic, samt att övriga styrelseledamöter inte erhåller något arvode för sitt styrelsearbete.

-Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

-Stämman beslutade att välja av Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, John Moll och Kushagr Punyani till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor.

-Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag. Utseende av valberedning ska ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman och bestå av representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti. Skulle någon avstå från att deltaga går rätten att deltaga till nästa ägare i storleksordning. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

-Stämman beslutade att fastställa den nya bolagsordningen enligt styrelsens förslag:

§1 – Tillägg att ’Bolaget är publikt’.
§2 – Tillägg att ’Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms kommun’.
§8 – Borttag av att kallelse ’skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman’.
§9 – ny punkt i Bolagsordningen:

Föranmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

-Eva Nilsagård avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.spermosens.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens, som grundades 2018, utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Den patentansökta teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Spermosens första produkt, JUNO-Checked, består av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser bindningskapaciteten till äggcellen vilket möjliggör ett individualiserat val av lämplig fertilitetsbehandling baserat på den uppmätta bindningskapaciteten.