Sista dag för handel i Spermosens aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter (publ)

Report this content

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 januari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 januari 2023.

Erbjudandet i sammandrag

 

UNITS

En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

 

EMISSIONSBELOPP

Erbjudandet omfattar högst 29 077 889 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 24,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 januari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 januari 2023.

 

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,84 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,84 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

 

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Units ska ske från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

 

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stockmarket under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen. Vid överlåtelse av uniträtt överlåts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

 

 

 

Viktiga datum

 

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla UNITrätter: 2 januari 2023

 

FÖRSTA dag för handel i Bolagets aktie UTAN rätt att erhålla UNITrätter: 3 januari 2023

 

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 4 januari 2023

 

Handel med UNITrätter: 9 januari 2023 – 18 januari 2023

 

teckningsperiod: 9 januari 2023 – 23 januari 2023

 

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 26 januari 2023

 

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 9 januari 2023 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.  

 

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut

 

Eminova Fondkommission AB

www.eminova.se

info@eminova.se

 

 

För mer information om Spermosens vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0)72-888 28 11

info@spermosens.com

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar