Spermosens AB (publ)Bokslutskommuniké 2021

Report this content

Stärkt patentskydd och färdigställd prototyp

Verksamheten

 

Väsentliga händelser under kvartalet 
 

  • Funktionell prototyp av JUNO-Checked instrumentet klar
  • Validering av Europapatentet genomförd nationellt i 16 länder
  • Påskyndad patentansökan inledd i USA

 

Väsentliga händelser under helårsperioden

  • Spermosens nyemission övertecknades kraftigt inför notering på Spotlight Stockmarket
  • Europapatentverket godkände patent, vilket ger skydd fram till 2039
  • EU's program IPA4SME beviljade stöd för expansion av Bolagets patentportfölj.
  • Vinnova beviljade bidrag för klinisk validering, samt kommersialisering.
  • Spermosens förstärkte organisationen genom att tillsätta strategiska ledande forsknings- och kliniska experter i ett Advisory Board

 

Väsentliga händelser efter helårsperiodens utgång 
 

  • Innovationslån på 2 MSEK från ALMI

 

Finansiell Information

 *För mer information, se aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

 

 

A person wearing glasses

Description automatically generated with medium confidence

VD John Lempert

VD har ordet

Vi har nått viktiga milstolpar under kvartalet. En funktionell prototyp av JUNO-Checked-instrumentet färdigställdes. Nationell validering av vårt patent är klar på våra 16 viktigaste målmarknader i Europa, vilket ger oss patentskydd för våra produkter under de kommande 18 åren. Patentansökningar fortlöpte globalt på alla våra övriga målmarknader och i oktober ingavs även en snabbansökan om patent för den amerikanska marknaden.

De regulatoriska processerna fortskred med ISO-certifiering steg 1 framgångsrikt genomförd av vårt Quality Assurance (QA) och regulatory affairsteam. Vi förstärkte teamet genom anställning av en dedikerad QA-manager. Kvalitetsledningsarbetet sker i vårt avancerade AI- baserade e-QMS system som är både robust och skalbart. Vårt Design and Product Development team arbetar fokuserat vidare med slutförandet av JUNO-Checked-systemet. Smittspridningen och restriktionerna kring covid-19 har påverkat vår och våra leverantörers verksamhet och även bidragit med ökad osäkerhet kring vår planering.

Manlig infertilitet är ett stort problem och utvecklingen pekar mot ett ökande behov för de produkter vi utvecklar. Totalmarknaden för IVF växer årligen och ingenting pekar mot en avmattning.

 

JUNO-Checked kommer innebära ett genombrott, då det för första gången kommer vara möjligt att fastställa om en patients spermier är fertila. Vår bedömning är att detta kommer kunna vara avgörande vid IVF-klinikernas val av lämplig behandlingsmetod. Vår målsättning är ett högre antal lyckade behandlingar, då idag färre än var femte IVF-behandling lyckas. Fler par som står i kö bedöms kunna få hjälp snabbare, vilket leder till att fler par blir gravida snabbare och därmed väsentligt öka andelen lyckade IVF-behandlingar.

I Europa utförs ca 1 miljon IVF-behandlingar och globalt utförs 3–4 miljoner behandlingar per år.

Vår första produkt har goda förutsättningar att etableras som en global standard för rutinmässig användning på IVF-kliniker runt om i världen.

Vår andra produkt, JUNO-Picked, förväntas förbättra behandlingsresultaten då en ICSI-behandling väljs.

Med våra två första produkter erbjuder vi därmed komplett diagnostik och behandling för samtliga i dag tillgängliga behandlingsalternativ. Vårt mål är att etablera Spermosens som världsledande inom manlig fertilitetsdiagnostik och behandling. Ett växande behov driver en stark efterfrågan på de produkter vi utvecklar. Målet är att bidra till förbättrad livskvalitet för par påverkade av infertilitet, samtidigt som vi skapar betydande värden för våra aktieägare.

 

John Lempert
VD Spermosens AB

Kort om Spermosens

Spermosens

Spermosens utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling för den globala IVF-marknaden. Bolaget grundades 2018, baserat på två forskargruppers oberoende upptäckt av JUNO-proteinet på äggceller i möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018, och JUNO-proteinets avgörande betydelse vid fertilisering. Upptäckten är betydelsefull inom manlig fertilitet då man fram till dags datum inte haft möjlighet att bedöma spermiers bindningsförmåga till äggcellen. Med dagens teknik kan man inte avgöra om en man är fertil, utan undersöker bara spermierna avseende deras fysiska egenskaper, antal, hur de ser ut och om de rör sig normalt.

 

A picture containing electronics, cellphone

Description automatically generated

 

Bolagets första produkt, JUNO-Checked, beräknas kunna fastställa om en spermie kan binda till äggcellen, en förutsättning för befruktning. JUNO-Checked består av ett mätinstrument och en kassett med biosensorer på vilka man applicerar spermierna. Mätinstrumentet analyserar och utläser om spermierna kan binda till äggcellen på 10 minuter.

 

Bolagets andra produkt, JUNO-Picked, förväntas kunna välja ut rätt spermie för den alternativa ICSI behandlingen där en spermie väljs ut för injektion in i äggcellen med hjälp av en mikromanipulator.

Med bolagets två första produkter erbjuder vi komplett diagnostik och behandling för samtliga idag tillgängliga behandlingsalternativ. Individanpassad behandling förväntas förbättra arbetsflödet på IVF-klinikerna väsentligt. Vår målsättning är ett högre antal lyckade behandlingar, då idag färre än var femte IVF-behandling lyckas.


Marknaden

Enligt WHO[1] bedöms globalt 48 miljoner par och 186 miljoner individer vara påverkade av infertilitet. Hos minst 50 % av paren utgör manlig subfertilitet en del av förklaringen till parets problem[2]. Globalt finns över 5 000[3] IVF-kliniker och tre till fyra miljoner IVF-behandlingar genomförs årligen. 2018 genererade den globala IVF-Marknaden 12,5 miljarder USD och förväntas växa med en CAGR om 9,3%  för att 2026 uppgå till 25,6 miljarder USD.

 

Var vi finns

Bolaget har sitt huvudkontor och laboratorium på Medicon Village i Lund, Sverige och samarbete sker med utvecklingspartners runt om i Europa.

 

Medicon Village utgör tillsammans med Biomedicinskt Centrum på Lunds universitet, European Spallation Source (ESS), MAX IV och andra aktörer i regionen en unik koncentration av forskning och utveckling kopplat till Life science. Verksamheterna har en tydlig mission att förändra och förbättra.

 

Spermosens är del av den innovativa och expansiva Life Science sektorn i Öresundsregionen.


Finansiella kommentarer

Omsättning och rörelseresultat för kvartalet

Omsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Utvecklingsutgifter om 4 604 KSEK (864) har aktiverats i balansräkningen.

 

Rörelsens kostnader uppgick till
-6 511 KSEK (-2 309). Bolaget är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader. Kostnaderna för Handelsvaror uppgick till -3 107 KSEK (-469), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -1 943 KSEK (-954), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick till -1 458 KSEK (-882). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp sin organisation, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -1 359 KSEK (-1 445).

 

Omsättning och rörelseresultat helårsperioden

Omsättningen uppgick till 38 KSEK (7). Utvecklingsutgifter om 12 452 KSEK (2 331) har aktiverats i balansräkningen. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 573 KSEK (53). De övriga rörelseintäkterna bestod till största del av bidrag från Vinnova under 2021 och 2020.

 

Rörelsekostnaderna för helårsperioden uppgick till -19 215 KSEK (-4 433). Bolaget är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader.

 

Kostnaderna för Handelsvaror uppgick till -8 865 KSEK (-1 527), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -6 548 KSEK (-1 673), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick under till -3 783 KSEK (-1 217). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp sin organisation, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster. Rörelseresultatet i helårsperioden uppgick till -6 152 KSEK (-2 042).

 

Finansnetto och skatt

Kvartalets resultat före skatt uppgick till -1 367 KSEK (-1 448). Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,13 kr (-0,28). För helårsperioden uppgick resultatet före skatt till -6 424 KSEK (-2 045). Resultat per aktie för helårsperioden uppgick till -0,73 kr (-0,39).

 

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 017 KSEK (-1 321), varav -658 (127) KSEK är hänförligt till minskad kapitalbindning.

 

Helårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 572 KSEK (-2 407). varav 851 (-362) KSEK är hänförligt till minskad kapitalbindning.

 

Aktiveringar av utvecklingsarbete

Under kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 4 803 KSEK (1 276). Under helårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 13 078 KSEK (2 726).

 

Finansiering och likviditet

Under maj månad genomfördes en nyemission uppgående till 29,2 MSEK (varav ökning av aktiekapitalet med 527 KSEK) före emissionskostnader om 3,1 MSEK. Bolaget har därmed tillförts ett totalt netto om 26,1 MSEK.

 

Under maj månad påkallade Gemstone sin rätt att utnyttja 78 250 teckningsoptioner varvid en riktad emission genomfördes, vilket netto tillförde bolaget 0,4 MSEK.

 

Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till -6 831 KSEK (3 007) samt för helårsperioden 2 981 KSEK (3 202).

 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 691 (3 710) KSEK. Bolaget har på balansdagen en total räntebärande skuld om 490 KSEK (5 500).

 

Det totala egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 23 638 KSEK (3 420) och eget kapital per aktie till 2,25 kr (0,73).

 

Bolaget har 2022 beviljats lån på 2 MSEK från Almi.  Ytterligare kapital beräknas tillföras från teckningsoptioner under första halvåret. Vid bokslutsdagen finns 5 194 714 teckningsoptioner (ISIN SE0015810411). Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 2 - 23 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga kursen tre veckor före första teckningsdag. 

 

Personal och organisation

Medelantalet anställda i bolaget var, vid periodens slut, 6 (2). Av de anställda var 2 (1) kvinnor.

Övrig information

 

Bolaget

Spermosens AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559179-0380. Bolaget grundades 2018 i samband med att patentansökan inlämnades avseende att använda JUNO-proteinet som en indikator för manlig fertilitet.

 

Redovisningsprinciper

Spermosens tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2020 års årsredovisning, som återfinns på Bolagets hemsida. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020.

 

Transaktioner med närstående

Till bolag ägt av styrelseledamot Kushagr Punyani har under kvartalet totalt utbetalats 418 KSEK vilket inkluderar konsultarvode för rollen som CSO. Motsvarande siffra för helårsperioden är 1 710 KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för bolagets verksamhet och resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till det

 

 

 

memorandum, sidorna 7–11, som publicerades i samband med bolagets noteringsemission och Bolagets årsredovisning 2020 sida 3.

 


Uppskattning och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

 

Hantering av osäkerhetsfaktorer

Bolaget följer utvecklingen av coronapandemin noggrant och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter.

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

___________________________________________________________________________________

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund 10 februari 2022

 

 

Eva Nilsagård   Ingela Liljeqvist Soltic  Søren Melsing Frederiksen

Styrelsens ordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot

 

 

 

 

John Moll   Kushagr Punyani   John Lempert

Styrelseledamot   Styrelseledamot   Verkställande direktör

       

 

Finansiella rapporter i sammandrag

 

 

 

 

NOTER

 

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 051 096,40 kronor fördelat på 10 510 964 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under handelsnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.

Incitamentsprogram

Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 270 000 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 2,5%.

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2020/2022 och 2020/2023 hänvisas till beslutet på den extra bolagstämman den 28 september 2020.

1Omräknad i enlighet med split 3000:1

 

Största ägarna 31 december 2021

Aktieägare, som ej är ägarregistrerade, utan vars aktier är placerade i försäkringar och depåer syns ej i denna förteckning.

 

Övriga konvertibler, teckningsoptioner och andra aktierelaterade instrument

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock ingick bolaget ett kontrakt med Gemstone Capital A/S (”Gemstone”) som gav Gemstone rätt att erhålla 156 500 teckningsoptioner som delersättning för finansiella tjänster. Teckningsoptionerna ger Gemstone möjlighet att när som helst under fem (5) år från första dag för notering förvärva aktier i Bolaget. Lösenpriset för att teckna aktierna uppgår till det lägsta av aktiepriset vid noteringsemissionen och en eventuell framtida nyemission i Bolaget. Vid bokslutsdagen har Gemstone 78 250 teckningsoptioner.

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock Market med preliminär första handelsdag den 5 maj 2021 utgjorde en (1) unit (1) aktie och en (1) teckningsoption. Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 2 - 23 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga kursen tre veckor före första teckningsdag. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie. Vid bokslutsdagen finns 5 194 714 teckningsoptioner (ISIN SE0015810411).

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021

10 februari 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022

26 april 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022

14 juli 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

14 oktober 2022

 

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på

www.spermosens.com

 

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 12 maj 2022 på Scheeletorget 1, The Spark, Lund. Årsredovisningen för 2021 kommer att finnas tillgänglig på Spermosens hemsida och huvudkontor senast den 21 april 2022.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB

förda aktieboken avseende förhållandena per den 3 maj 2022 och anmäla sitt deltagande i enlighet

med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier

måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir

upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig

(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som

förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2022

kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Ytterligare anvisningar kommer att anges i

kallelsen till årsstämman. Bolaget följer rådande rekommendationer och reserverar sig för att tillämpa eventuella regler kring genomförande av digital stämma.

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Valberedning

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2021 har en valberedning utsetts. Ytterligare information återfinns på Bolagets hemsida[4].

 

Valberedningen består av Kushagr Punyani, Sudha Srivastava och Mohamad Takwa.

 

Frågor kring rapporten besvaras av:

John Lempert, VD

Tel: +46 (0)76-311 40 91

E-post: jsl@spermosens.com

 

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari

2022 klockan 08:00.

 

 

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

[2] https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/infertilitet-manlig/

[3] IFFS Surveillance 2016, Global Reproductive Health:

[4] https://spermosens.com/investors/valberedning/?lang=sv

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-10 08:00 CET.

John Lempert, VD
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91
 

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Prenumerera