Spermosens AB (publ)Delårsrapport Januari - Mars 2022

Report this content

Spermosens beviljas patent i Hong Kong

Väsentliga händelser under kvartalet 
 

  • Patent beviljat i Hong Kong avseende Biosensor For Male Infertility giltigt till 2040
  • Förstärkning av teamet med Principal Scientist och ytterligare rekryteringar pågår
  • Avtal tecknat avseende större kontorslokaler i The Spark, Medicon Village i Lund
  • Innovationslån på 2 MSEK beviljat från ALMI

 

Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut

 

 

 

Finansiell Information

 *För mer information, se aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

 

VD kommentar

Bra start på 2022

Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att etablera Spermosens som världsledande inom manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom utveckling av vår första produkt JUNO-Checked System samt förberedelser inför marknadslanseringen. Vårt mål är att bidra till förbättrad livskvalitet för par påverkade av infertilitet, samtidigt som vi skapar betydande värden för våra aktieägare.

 

Det finns ett växande behov som driver en stark efterfrågan på de produkter vi utvecklar. Totalmarknaden för IVF växer årligen och ingenting pekar mot en avmattning. 50 % av alla fall av infertilitet har en manlig faktor och utvecklingen pekar mot ett ökande behov för de produkter vi utvecklar. I Europa utförs ca 1 miljon IVF-behandlingar och globalt utförs 3–4 miljoner behandlingar per år.

 

Genom att i ett första steg fokusera på försäljning av produkter för forskningsbruk under 2022 ser vi goda möjligheter att i ett tidigt skede etablera kontakt med opinionsledare på våra viktigaste marknader. Medvetenhet kring våra produkter är ett viktigt steg i marknadsuppbyggnaden för att uppnå en hög marknadspenetration.

 

En viktig händelse under kvartalet var att vi fick patent beviljat i Hong Kong avseende Biosensor For Male Infertility giltigt fram till 2040, som första land utanför Europa patentområdet. Patentansökningar fortlöper globalt på alla våra övriga målmarknader, inklusive en pågående snabbansökan om avdelat patent för den amerikanska marknaden.

 

Förstärkningen av Spermosens QA-team i kombination med vårt avancerade AI- baserade e-QMS system ger en stark bas för arbetet med certifieringar och övriga regulatoriska krav. Under kvartalet har vi förstärkt den interna kompetensen kring proteinproduktion och mikroskopi, vilket ger förhöjd kontroll av utveckling och produktionskedja. Rekryteringar av ytterligare nyckelkompetenser pågår.

 

Medicon Village har en unik koncentration av forskning och utveckling i världsklass kopplat till Life science och för Spermosens är närheten till detta nätverk, samt vårt laboratorium mycket betydelsefullt. Vi växer och våra nuvarande lokaler räcker inte längre till. Därför är vi mycket nöjda med att under perioden ha ingått avtal om att flytta in i nya lokaler en våning upp och stanna kvar på the Spark, i Lund.     

 

Med våra två första produkter – JUNO-Checked som är under utveckling och JUNO-Picked som är nästa steg – erbjuder vi komplett diagnostik och behandling för samtliga behandlingsalternativ. Detta är världsunikt och beräknas innebära ett genombrott inom IVF sektorn, med förbättrade resultat och fler barn födda genom IVF.

 

John Lempert
VD Spermosens AB

 

A person wearing glasses

Description automatically generated with medium confidence

 

 

 

Kort om Spermosens

Spermosens

Spermosens utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling för den globala IVF-marknaden. Bolaget grundades 2018, baserat på två forskargruppers oberoende upptäckt av JUNO-proteinet på äggceller i möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018, och JUNO-proteinets avgörande betydelse vid fertilisering. Upptäckten är betydelsefull inom manlig fertilitet då man fram till dags datum inte haft möjlighet att bedöma spermiers bindningsförmåga till äggcellen. Med dagens teknik kan man inte avgöra om en man är fertil, utan undersöker bara spermierna avseende deras fysiska egenskaper, antal, hur de ser ut och om de rör sig normalt.

 

A picture containing electronics, cellphone

Description automatically generated

 

Bolagets första produkt, JUNO-Checked, beräknas kunna fastställa om en spermie kan binda till äggcellen, en förutsättning för befruktning. JUNO-Checked består av ett mätinstrument och en kassett med biosensorer på vilka man applicerar spermierna. Mätinstrumentet analyserar och utläser om spermierna kan binda till äggcellen på 10 minuter.

 

Bolagets andra produkt, JUNO-Picked, förväntas kunna välja ut rätt spermie för den alternativa ICSI behandlingen där en spermie väljs ut för injektion in i äggcellen med hjälp av en mikromanipulator.

Med bolagets två första produkter erbjuder vi komplett diagnostik och behandling för samtliga idag tillgängliga behandlingsalternativ. Individanpassad behandling förväntas förbättra arbetsflödet på IVF-klinikerna väsentligt. Vår målsättning är ett högre antal lyckade behandlingar, då idag färre än var femte IVF-behandling lyckas.


Marknaden

Enligt WHO[1] bedöms globalt 48 miljoner par och 186 miljoner individer vara påverkade av infertilitet. Hos minst 50 % av paren utgör manlig subfertilitet en del av förklaringen till parets problem[2]. Globalt finns över 5 000[3] IVF-kliniker och tre till fyra miljoner IVF-behandlingar genomförs årligen. 2018 genererade den globala IVF-Marknaden 12,5 miljarder USD och förväntas växa med en CAGR om 9,3%  för att 2026 uppgå till 25,6 miljarder USD.

 

Var vi finns

Bolaget har sitt huvudkontor och laboratorium på Medicon Village i Lund, Sverige och samarbete sker med utvecklingspartners runt om i Europa.

 

Medicon Village utgör tillsammans med Biomedicinskt Centrum på Lunds universitet, European Spallation Source (ESS), MAX IV och andra aktörer i regionen en unik koncentration av forskning och utveckling kopplat till Life science. Verksamheterna har en tydlig mission att förändra och förbättra.

 

Spermosens är del av den innovativa och expansiva Life Science sektorn i Öresundsregionen.


Finansiella kommentarer

Omsättning och rörelseresultat för kvartalet

Omsättningen uppgick till 0 KSEK (16). Utvecklingsutgifter om 4 031 KSEK (1 535) har aktiverats i balansräkningen.

 

Rörelsens kostnader uppgick till -6 464 KSEK (-2 435). Bolaget är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader. Kostnaderna för Handelsvaror uppgick till -3 564 KSEK (-1 583), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -1 386 KSEK (-534), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick till -1 510 KSEK (-309). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp sin organisation, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -2 509 KSEK (-885).

 

 

Finansnetto och skatt

Kvartalets resultat före skatt uppgick till -2 539 KSEK (-890). Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 kr (-0,17).

 

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 098 KSEK (-805), varav 441 (127) KSEK är hänförligt till minskad kapitalbindning.

 

 

Aktiveringar av utvecklingsarbete

Under kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 4 031 KSEK (1 771).

 

Finansiering och likviditet

Under kvartalet beviljades ett utvecklingslån från ALMI på 2 MSEK, varav 1 MSEK utbetalats. Återbetalning av äldre lån från Almi har påbörjats.

 

Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till -5 153 KSEK (2 576).

 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 537 (1 134) KSEK. Bolaget har på balansdagen en total räntebärande skuld om 1 464 KSEK (500).

 

Det totala egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 21 101 KSEK (2 350) och eget kapital per aktie till 2,01 kr (0,48).

 

Bolaget har 2022 beviljats lån på 2 MSEK från Almi. Bolaget har en icke utnyttjad checkkredit på 6 MSEK hos SEB. Ytterligare kapital beräknas tillföras från teckningsoptioner under första halvåret. Vid bokslutsdagen finns 5 194 714 teckningsoptioner (ISIN SE0015810411). Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 2 - 23 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga kursen tre veckor före första teckningsdag. 

 

Personal och organisation

Medelantalet anställda i bolaget var, vid periodens slut, 7 (2). Av de anställda var 3 (1) kvinnor.

Övrig information

 

Bolaget

Spermosens AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559179-0380. Bolaget grundades 2018 i samband med att patentansökan inlämnades avseende att använda JUNO-proteinet som en indikator för manlig fertilitet.

 

Redovisningsprinciper

Spermosens tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2021 års årsredovisning, som återfinns på Bolagets hemsida. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021.

 

Transaktioner med närstående

Till bolag ägt av styrelseledamot Kushagr Punyani har under kvartalet totalt utbetalats 389 (197) KSEK vilket inkluderar konsultarvode för rollen som CSO.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för bolagets verksamhet och resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till det memorandum, sidorna 7–11, som publicerades i samband med bolagets noteringsemission och Bolagets årsredovisning 2021 sida 3.

 

Uppskattning och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

 

Hantering av osäkerhetsfaktorer

Bolaget följer utvecklingen av coronapandemin noggrant och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter.

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund 12 april 2022

 

 

Eva Nilsagård   Ingela Liljeqvist Soltic  Søren Melsing Frederiksen

Styrelsens ordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot

 

 

 

 

John Moll   Kushagr Punyani   John Lempert

Styrelseledamot   Styrelseledamot   Verkställande direktör

       

 

Finansiella rapporter i sammandrag

 

 

 

 

NOTER

 

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 051 096,40 kronor fördelat på 10 510 964 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under handelsnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.

Incitamentsprogram

Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 270 000 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 2,5%.

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2020/2022 och 2020/2023 hänvisas till beslutet på den extra bolagstämman den 28 september 2020.

1Omräknad i enlighet med split 3000:1

 

Största ägarna 31 mars 2022

Aktieägare, som ej är ägarregistrerade, utan vars aktier är placerade i försäkringar och depåer syns ej i denna förteckning.

 

Övriga konvertibler, teckningsoptioner och andra aktierelaterade instrument

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock ingick bolaget ett kontrakt med Gemstone Capital A/S (”Gemstone”) som gav Gemstone rätt att erhålla 156 500 teckningsoptioner som delersättning för finansiella tjänster. Teckningsoptionerna ger Gemstone möjlighet att när som helst under fem (5) år från första dag för notering förvärva aktier i Bolaget. Lösenpriset för att teckna aktierna uppgår till det lägsta av aktiepriset vid noteringsemissionen och en eventuell framtida nyemission i Bolaget. Vid bokslutsdagen har Gemstone 78 250 teckningsoptioner.

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock Market med preliminär första handelsdag den 5 maj 2021 utgjorde en (1) unit (1) aktie och en (1) teckningsoption. Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 2 - 23 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga kursen tre veckor före första teckningsdag. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie. Vid bokslutsdagen finns 5 194 714 teckningsoptioner (ISIN SE0015810411).

Finansiell kalender

Delårsrapport första kvartalet 2022

12 april 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022

14 juli 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

14 oktober 2022

 

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på

www.spermosens.com

 

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 12 maj 2022 på Scheeletorget 1, The Spark, Lund. Årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på Spermosens hemsida och huvudkontor senast tre veckor före årsstämman. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per den 3 maj 2022 och anmäla sitt deltagande i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Ytterligare anvisningar kommer att anges i kallelsen till årsstämman. Bolaget följer rådande rekommendationer och reserverar sig för att tillämpa eventuella regler kring genomförande av digital stämma.

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Valberedning

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2021 har en valberedning utsetts. Ytterligare information återfinns på Bolagets hemsida[4].

 

Valberedningen består av Kushagr Punyani, Sudha Srivastava och Mohamad Takwa.

 

Frågor kring rapporten besvaras av:

John Lempert, VD

Tel: +46 (0)76-311 40 91

E-post: jsl@spermosens.com

 

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april

2022 klockan 08:00.

 

 

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

[2] https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/infertilitet-manlig/

[3] IFFS Surveillance 2016, Global Reproductive Health:

[4] https://spermosens.com/investors/valberedning/?lang=sv

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-12 08:00 CET.

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Prenumerera

Dokument & länkar