Spermosens AB delårsrapport januari-mars 2021

Report this content

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari-mars 2021, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under senaste kvartalet                         
• Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market
• Spermosens AB offentliggör 24 mars memorandum i samband med notering på Spotlight Stock Market
• Den 25 mars inleddes teckningsperioden för noteringsemission

Väsentliga händelser efter periodens utgång                   
• Spermosens AB nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Spotlight Stock Market
  Erbjudandet tecknades till ca 156,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 652 %.
• Spermosens AB offentliggör årsredovisning 2020 och kallar till årsstämma
• Spermosens erhåller preliminärt patentgodkännande från Europapatentverket

Perioden januari-mars 2021
- Nettoomsättningen var 16 (7) KSEK.
- Rörelseresultatet var -885 (42) KSEK.
- Resultat före skatt var -890 (42) KSEK.
- Resultat per aktie var -0,17 (0,01) SEK.
- Soliditeten var 28 (97) %.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 07:30 CET.
 

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.